Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju hindamise üldisem eesmärk on kaitsta keskkonda ning vältida või minimeerida negatiivset keskkonnamõju. 

Ettevõtja võib keskkonnamõju hindamisega (KMH) kokku puutuda erinevate tegevuslubade taotlemisel. Sellisel juhul otsustab KMH vajalikkuse üle tegevusloa andja.

Keskkonnamõju hindamine on vajalik, kui:

 • taotlete tegevusluba või tegevusloa muutmist ning kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju
 • kavandate tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Keskkonnamõjude hindamine võidakse algatada, kui taotlete või soovite teha muudatusi järgmistes tegevuslubades:  

 • ehitusluba
 • ehitise kasutusluba
 • keskkonnakompleksluba
 • vee erikasutusluba
 • välisõhu saasteluba
 • jäätmeluba
 • ohtlike jäätmete käitluslitsents
 • kiirgustegevusluba
 • hoonestusluba
 • maavara kaevandamise luba
 • geoloogilise uuringu luba
 • üldgeoloogilise uurimistöö luba;
 • mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.

Keskkonnamõju hindamise saab tellida keskkonnamõju hindamise litsentsiga isikult või ettevõttelt, kelle juures litsentsi omav ekspert töötab.

Lugege lähemalt keskkonnamõju hindamisest

Lugege keskkonnamõju strateegilisest hindamisest

Piiriülene hindamine

Iga KMH algatamisel tuleb kontrollida, kas teie tegevuse oluline mõju võib ulatuda väljapoole Eesti piire. Seda ka strateegilise planeerimisdokumendi elluviimise korral. Piiriülese keskkonnamõju korral peab hindamise algataja sellest viivitamatult teavitama Keskkonnaministeeeriumi. Mõjutatava riigi soovi korral võimaldatakse selle esindajal osaleda keskkonnamõju hindamise menetluses.
Piiriülese keskkonnamõju hindamise õigusaktid

Natura hindamine

Võimalikku keskkonnamõju Natura 2000 kaitsealade võrgustikule hinnatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. Natura hindamine toimub vajadusel mõju hindamise protseduuri raames, kuid tegevuse üle otsustamisel tuleb arvestada teatud erisustega. Natura hindamise juures on oluline, et mõju hindamisel peab eelkõige arvestama ala kaitse eesmärki.
Natura 2000 alade kaart
Lugege täpsemalt Natura hindamisest

Teksti koostanud Keskkonnaministeerium
Viimati muudetud 1. juuni 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista