Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Karjäär kaitseväes

Tegevteenistus kaitseväes on avaliku teenistuse eriliik. Vabad ametikohad kaitseväes leiab kaitseressursside ameti värbamiskeskuse kodulehelt.

Eesti kodanik, kes soovib kaitseväes tegevteenistusse asuda, peab vastama kaitseväeteenistuse seaduses kehtestatud nõuetele:

 • olema 18-60-aastane ja vähemalt põhiharidusega kaitseväekohustuslane
 • omama täielikku teovõimet ja nõutavat füüsilist ettevalmistust
 • valdama nõutaval tasemel eesti keelt
 • vastama tegevväelase tervisenõuetele.

Kui tegevteenistusse soovib asuda kaitseväekohustuseta kodanik, peab ta eelnevalt võtma kaitseväekohustuse.

Tegevteenistusse asumiseks tuleb kaitseressursside ameti värbamiskeskuse kaudu kaitseväe juhatajale või tema volitatud ülemale esitada:

 • allkirjastatud kirjalik taotlus, milles on märgitud huvipakkuva avaliku konkursi või ametikoha nimetus ja kinnitus, et taotleja vastab kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud nõuetele
 • elulookirjeldus
 • tunnistus või diplom sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal nõutava kvalifikatsiooni või hariduse kohta
 • isikuttõendava dokumendi koopia.

Värbamiskeskuse töötaja kutsub elulookirjelduste põhjal ametikoha nõuetele kõige paremini vastavad kandidaadid töövestlusele. Vestluse viib läbi värbamiskeskuse töötaja, vajadusel on kohal ka kaitseväe struktuuriüksuse esindaja. Vestluse käigus tutvustatakse teenistusvõimalusi kaitseväes ja hinnatakse kandidaadi sobivust ametikohale.

Millega arvestada tegevteenistusse kandideerimisel

Kaitseressursside ameti värbamiskeskusele võib oma elulookirjelduse esitada ka juhul, kui hetkel pole kaitseväel sobivat ametikohta pakkuda. Selleks tuleb liituda tööotsijate andmebaasiga. Värbamiskeskuse töötaja võtab kandideerijaga ühendust, kui avatakse sobiv avalik konkurss.

Tegevteenistusse kandideerijad läbivad:

 • isikukontrolli, mille käigus kontrollitakse kandidaadi vastavust kaitseväeteenistuse seaduses kehtestatud nõuetele
 • kaitseväe arstliku komisjoni, kus hinnatakse nende terviseseisundi vastavust tegevväelaste tervisenõuetele
 • füüsilise ettevalmistuse hindamise, mille viib läbi kaitsevägi.

Lõpliku otsuse isiku tegevteenistusse võtmise kohta teeb kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.

Tegevteenistusse ei võeta isikut:

 • kes on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav
 • kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest
 • kes on süüdi mõistetud ja kellelt on kohtuotsusega ära võetud õigus töötada kaitseväeteenistusega või muu avaliku teenistusega seotud ametikohal
 • kes on distsiplinaarsüüteo eest vabastatud kaitseväeteenistusest või muult avaliku teenistuse ametikohalt, kui vabastamisest on möödunud vähem kui aasta
 • kes on erakonna liige
 • kelle valimiskomisjon on registreerinud riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandidaadina.

Tegevteenistusse värbamise kohta loe lähemalt kaitseressursside ameti värbamiskeskuse kodulehelt.

Teksti koostanud Kaitseressursside Amet
Viimati muudetud 4. august 2015

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista