Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad riigiportaali haldaja ja teenuse kasutaja vahelisi suhteid eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel.

1.2. Käesolevates kasutustingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Riigiportaal (ehk Eesti teabevärav): riigiportaal on riigi ühtne veebileht, mille kaudu asutused avalikustavad teavet, võimaldavad juurdepääsu elektroonilistele teenustele ning edastavad dokumente ja teavitusi.

Eesti.ee ametliku postkasti teenus: riigiportaali eesti.ee kaudu dokumentide edastamise ja teavituste saatmise teenus, milles kasutaja seadistab @eesti.ee aadressi suunamise ning võib salvestada lisaks oma mobiiltelefoni numbri ja teha endale sobivad seadistused teavituste osas, et saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt või teistelt avalikke ülesandeid täitvatelt asutustelt dokumente ja teavitusi.

E-posti aadress kujul [email protected] või ettevõ[email protected]: e-posti aadress, mis on isikule igapäevases suhtluses kasutamiseks piiranguteta.

E-posti aadress kujul [email protected] või [email protected] ehk ametlik e-post: e-posti aadress, millele võivad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused saata isiku või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi, mis tulenevad isiku või tema ettevõtete kohustustest või õigustest ning asutuse avalike ülesannete täitmisest; äriregistris registreeritud isikutele omistatakse e-posti aadressid kujul [email protected] ja ettevõ[email protected], mille kasutamise õigus on äriregistrisse kantud juriidilise isiku esindusõigusega juhatuse liikmetel.

Igapäevaselt kasutatav e-posti aadress: teenuse kasutaja e-posti aadress, kuhu @eesti.ee aadress on suunatud.

Teenuse kasutaja: riigiportaali eesti.ee teenuseid kasutav füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigust omav isik.

Riigiportaali haldaja: riigi infosüsteemi amet (RIA).

2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimine

2.1. Eesti.ee ametliku postkasti teenust saab kasutama hakata, kui kasutaja suunab oma isikliku või esindatava juriidilise isiku @eesti.ee aadressi igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Suunamise tulemusel saavad riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad saata teenuse kasutaja e-posti aadressile [email protected] või [email protected] teenuse kasutaja või tema ettevõtetega seotud dokumente ja teavitusi.

2.2. Oma @eesti.ee aadressi suunamisega annab teenuse kasutaja nõusoleku dokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik. Oma mobiiltelefoni numbri salvestamisega nõustub teenuse kasutaja, et riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avalike ülesannete täitjad võivad saata teenuse kasutajale tema või tema ettevõtetega seotud teavitusi SMS-sõnumina.

2.3. @eesti.ee e-posti aadressile edastatud dokument loetakse kättesaaduks, kui teenuse kasutaja on sisse loginud veebikeskkonda (sealhulgas eesti.ee, e-toimik vm) ja seal dokumendi avanud, alla laadinud või edastanud veebikeskkonnast teisele e-posti aadressile. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtuga võtab teenuse kasutaja teadmiseks, et veebikeskkonna kaudu kättesaadud dokumenti ei saadeta täiendavalt muul viisil. Teenuse kasutaja võtab teadmiseks, et tal on võimalik eesti.ee ametliku postkasti teenusest igal ajal loobuda @eesti.ee e-posti aadressi suunamise lõpetamisega või mobiiltelefoni numbri kustutamisega eesti.ee veebikeskkonnast.

3. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamine

3.1. E-posti aadressile kujul [email protected] ja [email protected] on rakendatud saatjate piirang, mida teenuse kasutajal ei ole võimalik välja lülitada. Lubatud saatjaid lisab ja kustutab riigiportaali haldaja.

3.2. E-posti aadressidele kujul [email protected] ja ettevõ[email protected] ei ole saatjate piirangut vaikimisi rakendatud.

3.3. E-posti aadressidele [email protected] ja [email protected] saadetud teavitused salvestatakse riigiportaali ja suunatakse edasi teenuse kasutaja igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.

3.4. E-posti aadressile [email protected] või [email protected] saadetud dokumente ei saadeta edasi isiku igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile, vaid need tehakse kättesaadavaks riigiportaalis eesti.ee (või muus veebikeskkonnas) ning teenuse kasutajale saadetakse saabunud dokumendi kohta teavitus igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või telefoninumbrile.

3.5. Riigiportaali haldaja edastab dokumendi saatnud asutustele teabe selle kohta, millal dokument isiku ametlikku postkasti jõudis ning millal isik dokumendi kas avas, alla laadis või edasi saatis.

3.6. Riigiportaali haldaja lubab asutustel avalike ülesannete täitmiseks isikukoodi, registrikoodi, ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime alusel teha päringuid ametlike e-posti aadresside andmebaasi, et saada infot teenuse kasutaja eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutuselevõtu kohta.

3.7. Teenuse kasutajal on eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamisel õigus:

3.7.1. lisada eesti.ee keskkonda dokumente, mille kogumaht ei ületa 50 MB, arvestades, et ühe üleslaaditava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 MB

3.7.2. edastada teistele teenuse kasutajatele dokumente

3.7.3. võtta vastu dokumente piiramatus mahus

3.7.4. saada riigiportaali haldajalt probleemide korral abi.

3.8. Teenuse kasutaja on kohustatud kasutama eesti.ee ametliku postkasti teenust kooskõlas käesolevate tingimuste ja Eestis kehtivate õigusaktidega.

3.9. Teenuse kasutajal on keelatud salvestada ja jagada ametliku postkasti teenuse kaudu dokumente, mis sisaldavad viirusi või arvuti tehnilist võimekust piiravaid programme, skripte vms või mis on saadud või mille edastamine on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, samuti autoriõiguste või isikuandmete töötlemise nõuetega või heade kommete või tavadega.

3.10. Riigiportaali haldajal on õigus:

3.10.1. piirata juurdepääsu eesti.ee ametliku postkasti teenusele hooldustööde ajal, turvalisuse tagamiseks või kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi

3.10.2. muuta teenuse toimimiseks vajadusel dokumentide metaandmeid

3.10.3. kustutada vajadusel vanima kuupäevaga dokumente, kui teenuse kasutaja kasutajakonto kogumaht 50 MB on täitumas, teavitades sellest teenuse kasutajat kuu aega ette

3.10.4. teha kasutajaid ja dokumente iseloomustavatest andmetest üldistatud ja anonüümseid statistilisi kokkuvõtteid

3.10.5. avaldada teenuse kasutaja e-posti aadresse ja telefoninumbreid kolmandatele isikutele Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatel juhtudel

3.10.6. käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui see on tingitud muudatustest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides või uutest tehnoloogilistest arengutest või muudest olulistest põhjustest

3.10.7. teavitada teenuse kasutajat käesolevate kasutustingimuste muutumisest või kui esinevad piirangud või tõrked ametliku postkasti teenuse kasutamisel või edastada teenuse kasutajale muud olulist ja teenuse kasutajat puudutavat infot (näiteks olulisest riigiportaali kasutamise muudatusest).

3.11. Riigiportaali haldaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mille põhjuseks on teenuse kasutaja poolt sisestatud ebaõiged andmed, dokumendi saatja tehnilised või muud vead.

4. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamise lõpetamine

4.1. Ametliku postkasti teenuse kasutamine lõpeb @eesti.ee aadressi suunamise lõpetamisel või mobiiltelefoni numbri kustutamisel või viie tööpäeva jooksul pärast teenuse kasutaja surma või isikukoodi muutumise fikseerimist rahvastikuregistris, juriidilise isiku puhul ettevõtte kustutamisel äriregistrist.

4.2. Eesti.ee ametliku postkasti teenuse taasavamiseks tuleb teenuse kasutajal uuesti suunata oma @eesti.ee aadress igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile või sisestada veebikeskkonda oma telefoninumber.

4.3. E-posti teel, SMS-sõnumina või muul elektroonilisel viisil saabuvatest teavitustest on kasutajal võimalik loobuda ilma eesti.ee ametliku postkasti teenuse kasutamist lõpetamata, kui tegemist on valikulise teavitusega.

4.4. Riigiportaali haldajal on õigus kustutada teenuse kasutaja dokumendid eesti.ee keskkonnast 30 kalendripäeva möödumisel pärast teenuse kasutamise lõpetamist.

4.5. Riigiportaali haldajal on õigus käesolevad kasutustingimused ühepoolselt üles öelda ja lõpetada eesti.ee ametliku postkasti teenuse osutamine, teatades sellest teenuse kasutajale vähemalt kolm kuud ette.

Eesti.ee ametliku postkasti teenuse aktiveerimisel kinnitab teenuse kasutaja, et on käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.

Viimati muudetud 27. veebruar 2019