Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Riigi Infosüsteemi Ameti teavitusteenuse kasutamise tüüptingimused

1. Üldsätted

   1.1. Tüüptingimused sätestavad Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi RIA) poolt osutatava teavitusteenuse kasutamise korra, et tagada teenuse ressursside sihipärane, otstarbekas ja ajakohane kasutamine ning kliendi vajadustele vastava teenusega kindlustatus. 

   1.2. RIA klientideks võivad olla riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avaliku halduse ülesandeid täitvad eraõiguslikud juriidilised isikud.

2. Mõisted

Teavitusteenuse kasutamist reguleerivates dokumentides kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

hooldustöö – tegevuste kogum teenuse hoidmiseks seisundis, et tagada nõutav funktsionaalsus. Hooldustöö hõlmab teenuse seiret, testimist, seadistamist jms tegevusi, millega kaasnevast teenuse katkestusest on eelnevalt teavitatud teenustaseme nõuetega sätestatud korras;

SMS-teavitus – SMS-teavitusena käsitletakse tüüptingimustes SMS (Short Message Service) lühisõnumit pikkusega kuni 160 sümbolit;

RIA kasutajatugi – probleemide lahendamisega tegelev üksus, kes registreerib klientide pöördumised, juhib probleemide lahendamist ja annab tagasisidet;

klient – riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või avaliku halduse ülesandeid täitev eraõiguslik juriidiline isik, kes teenust kasutab;

leping   – poolte vahel sõlmitud kirjalik koostöökokkulepe tasulise teenuse kasutamiseks;

pool – RIA või klient, koos nimetatud pooled;

rike – häire teenuse kasutamisel;

teenustasu – kliendile SMS-teavitusteenuse osutamiseks kasutatav teise sideoperaatori kaudu sõnumi saatmise tasu vastavalt sideoperaatori hinnakirjale või kokkuleppehinnale, mille kohta esitab RIA kliendile igakuise arve ning mis sõltub kliendi poolt saadetud sõnumite arvust;

teavitusteenus – teenus, mis seisneb kokkulepitud tingimustel teavituste (sh SMS-teavituste) edastamises kasutajale;

teenuse piiramine – teenuse osutamise osaline või täielik piiramine või peatamine teavitusteenuse kasutamist lõpetamata;

tööpäev – päev esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus kella 08:00st 17:00ni ja reedeti ajavahemikus 08:00st 16:00ni, mis ei ole riigi- ega rahvuspüha;

riigiportaal eesti.ee – turvaline internetikeskkond, mille vahendusel on kliendil soovi korral võimalus kasutada teavituste saatmise teenust;

X-tee – infosüsteemide andmevahetuskiht asutuste ja isikute vahelist turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust ning riigi infosüsteemile turvalist juurdepääsu võimaldav tehniline infrastruktuur ja organisatsiooniline keskkond;

käideldavus – eelnevalt kokkulepitud vajalikul/nõutaval tööajal teenuse õigeaegne ja hõlbus kättesaadavus (st vajalikul/nõutaval ajahetkel ja vajaliku/nõutava aja jooksul) selleks volitatud tarbijaile (isikutele või tehnilistele vahenditele).

SMTP – e-posti edastusprotokoll, mida kasutades saab klient kasutajale e-kirju saata.

3. Liitumine ja teenuse kasutamine

   3.1. Teavitusteenust saab klient kasutada järgmistel viisidel:

      3.1.1. teavituste saatmine kasutaja isikukood@eesti.ee või registrikood@eesti.ee aadressile, kasutades X-tee andmevahetusteenust;

      3.1.2. teavituste saatmine e-posti teel üle SMTP kasutaja isikukood@eesti.ee või registrikood@eesti.ee aadressile. Teavitusteenuse kasutamiseks üle SMTP peab kliendi e-posti server omama staatilist IP- aadressi;

      3.1.3. SMS-teavituste saatmine kasutaja mobiiltelefonile, kasutades X-tee andmevahetusteenust.

   3.2. Teenuse kasutamise eelduseks on teenust kasutada sooviva asutuse esitatud esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud teavitusteenuse kasutamise taotlus ning kliendi valmisolek kasutada teenust kas riigiportaali eesti.ee või X-tee vahendusel. Teavitusteenuse kasutamise taotluse vormid on kättesaadavad RIA veebilehel www.ria.ee

   3.3. Teavitusteenuseid on kliendil õigus tasuta kasutada, välja arvatud SMS-teavituste saatmine, mis on tasuline teenus. Teenustasu suurus ja tingimused lepitakse kokku RIA ja kliendi vahel sõlmitavas SMS-teenuse kasutamise lepingus.

4. Teenuse kvaliteet, hooldustööd ja rikete kõrvaldamine

   4.1. Teenuse käideldavust mõõdab ja tagab RIA enda haldusalas olevate komponentide ulatuses. SMS-teavitusteenuse kasutamisel tagab RIA haldusalast välja jäävate, kuid teenuse toimimiseks vajalike komponentide käideldavuse sideoperaator vastavalt RIA ja sideoperaatori vahel sõlmitud lepingule.

   4.2. RIA vastutuse piiriks teenuste haldamisel on riigiportaal eesti.ee ja X-tee infosüsteem „Teavitusinfosüsteem“, mille vahendusel klient teavitusteenust kasutab.

   4.3. Teavitusteenusele ja X-tee infosüsteemile „Teavitusinfosüsteem“ laienevad riigiportaalile eesti.ee kehtestatud teenustaseme tingimused, mis on avaldatud RIA veebilehel www.ria.ee.

   4.4. Hooldustöödest teavitatakse klienti eelnevalt vastavalt riigiportaalile eesti.ee kehtestatud teenustaseme nõuetele.

   4.5. SMS-teenuse kasutamisel ei kooskõlastata hooldustöid kliendiga juhul, kui hooldustöid teostab sideoperaator. Sideoperaatori hooldustöödest teavitatakse klienti vastavalt riigiportaalile eesti.ee kehtestatud teenustaseme tingimustele.

   4.6. RIA kasutajatugi teavitab klienti rikke algusest, kõrvaldamise käigust, orienteeruvast kõrvaldamise tähtajast, arvatavast põhjusest ning pärast rikke kõrvaldamist selle põhjustest või teeb kogu eespool nimetatud info teatavaks veebikeskkonnas.

   4.7. Kliendi poolt teenuse osutamiseks tarnitud seadmete ja tellitud kanalite hoolduse ning rikete kõrvaldamise korraldab klient.

5. Kliendi õigused ja kohustused

   5.1. Kliendil on õigus:

       5.1.1. kasutada teenust tööalaseks otstarbeks õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;

       5.1.2. edastada teateid RIA kasutajatoele;

       5.1.3. nõuda rikke kõrvaldamist vastavalt riigiportaali eesti.ee teenustaseme tingimustele;

       5.1.4. tutvuda teenustasu dokumentatsiooniga;

       5.1.5.  lõpetada ühekuulise etteteatamistähtajaga teavitusteenuse kasutamine ja  leping üles öelda, kui poolte vahel on eelnevalt sõlmitud tasulise teavitusteenuse kasutamise leping.

   5.2. Kliendil on kohustus:

       5.2.1.  kooskõlastada teavitused, mis saadetakse korraga kõikidele teavitusteenuse kasutajatele (nn massteavitus) RIAga vähemalt 7 tööpäeva enne teavituste planeeritud väljasaatmise kuupäeva;

       5.2.2. teavitada rikkest viivitamatult RIA kasutajatuge aadressil help@ria.ee või telefonil 6630 230;

       5.2.3. edastada RIA kasutajatoele kogu temale teadaolev informatsioon võimaliku rikke kohta, mis segab teavitusteenuse toimimist;

       5.2.4. mitte jagada teenust edasi kolmandatele  isikutele;

       5.2.5. tasuda teenustasu vastavalt esitatud arvetele;

       5.2.6. hoiduda teenust kasutades igasugustest tegevusest, millega kaasneb või võib kaasneda järgnevate tegude tegemine:

          5.2.6.1.  teenusele ligipääsu tekitamine sellistele ressurssidele, millele ligipääs ei ole kliendile lubatud;

          5.2.6.2.  andmete levitamine, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu arvutisüsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;

          5.2.6.3. teavituste saatmise funktsionaalsust häirida või piirata võivate viiruste, programmide või mis tahes muu tarkvara kasutamine või levitamine;

          5.2.6.4. teenust kasutades elektroonilisel teel mistahes isikutele, mitteasjakohaste või soovimatute teavituste saatmine (sh masspostitus ehk spam), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine. Soovimatuks masspostituseks loetakse muulhulgas, kuid mitte ainult, anonüümsete või parodeeritud ning ähvardavate sõnumite, tekstide, reklaamimaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud teavituste saamiseks soovi avaldanud;

          5.2.6.5. teavituste mis tahes viisil levitamine või levitamisele kaasa aitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga;

          5.2.6.6. teavituse saatja e-posti aadressi või nime võltsimine mis tahes meetodil ja mis tahes ulatuses

       5.2.7. teavitada RIA kasutajatuge planeeritavatest hooldustöödest;

       5.2.8. teavitada RIA-t kontaktandmete ja organisatsioonilise vormi muutusest;

       5.2.9. lugeda regulaarselt teenuse kasutamise taotluses fikseeritud e-posti aadressile saadetavaid kirju;

       5.2.10. teavitada RIA kasutajatuge SMTP serveri välise IP-aadressi muutmisest vähemalt 7 tööpäeva enne teavituste planeeritud väljasaatmise kuupäeva.

       5.2.11. teavitada RIA kasutajatuge teenuse kasutamise taotluses märgitud teavituste sisu muutumisest vähemalt 7 tööpäeva enne  teavituste planeeritud väljasaatmise kuupäeva;

       5.2.12. vastutada saadetavate teavituste sisu eest;

       5.2.13. kanda vastutust informatsiooni edastamisel, autoriõigust, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste õigusaktide sätete täitmise eest ning teenuse kasutamise vastavuse eest headele tavadele;

       5.2.14. tagada teenust kasutavate isikute teenusele ligipääsude ajakohane haldamine, et teenust saaksid kasutada vaid selleks volitatud isikud.

6. RIA õigused ja kohustused

6.1. RIA-l on õigus:

    6.1.1. analüüsida teenuse kasutamist statistilistel ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel;

    6.1.2. teha märkusi teenuse mittesihtotstarbelise kasutamise osas;

    6.1.3. piirata teenuse osutamist seaduses sätestatud juhtudel, kui kliendi kontaktisikut on e-postil teel teavitatud enne teenuse osutamise piiramist vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette v.a eriolukorras, kui seatakse ohtu teenuse käideldavus või turvalisus. Eriolukorras on RIA-l õigus peatada teenuse osutamine viivitamatult;

    6.1.4. lõpetada mõistliku etteteatamistähtajaga:

       6.1.4.1. teavitusteenuse pakkumine, kui objektiivseid asjaolusid arvestades ei ole teenuse pakkumise jätkamine otstarbekas või põhjendatud; 

       6.1.4.2. teavitusteenuse pakkumine ja leping üles öelda, kui poolte vahel on eelnevalt sõlmitud tasulise teavitusteenuse kasutamise leping, kuid objektiivseid asjaolusid arvestades ei ole teenuse pakkumise jätkamine otstarbekas või põhjendatud. 

   6.2. RIA-l on kohustus:

      6.2.1. tagada teenuse kättesaadavus tööajal vastavalt riigiportaalile eesti.ee kehtestatud teenustaseme nõuetele;

      6.2.2. tagada rikketeadete vastuvõtmine RIA kasutajatoe tööajal;

      6.2.3. kõrvaldada rikked vastavalt riigiportaalile eesti.ee kehtestatud teenustaseme nõuetele;

      6.2.4. teavitada klienti kõigist teadaolevatest teenuse kasutamist takistavatest asjaoludest ja planeeritud hooldustöödest;

7. Teavitamine

   7.1. Pooled saadavad kõik sisulised teated kirjalikult, erandiks on teavitamine rikke olukorras, kus võidakse kasutada teavitamist telefoni teel.

   7.2. Klient edastab kõik teated ja tellimused RIA kasutajatoele. Teiste isikute poolt edastatud teadetele ei ole RIA-e täitmiseks kohustuslikud v.a juhul, kui klient on teist isikut volitanud ning RIA-t sellest mõistliku aja jooksul eelnevalt teavitanud.

   7.3. Kliendi kontaktisik edastab teated RIA kasutajatoe kontaktidel:

      7.3.1. e-posti aadressile help@ria.ee;

       7.3.2. telefonile 6630 230.

8. Tasu ja arveldamine

   8.1. RIA vahendab kliendile SMS-teavituste saatmise teenustasud, kompensatsioonid ja saadud allahindlused vastavalt sideoperaatori hinnakirjale või kokkuleppehinnale ilma juurdehindlusteta.

   8.2. Klient kohustub tasuma kõik rikke kõrvaldamisega seotud kulud, kui rike on põhjustatud kliendi tegevusest või tegevusetusest.

   8.3. RIA esitab kliendile arve igakuiselt. Klient tasub arve pangaülekandega arvel märgitud arveldusarvele arvel näidatud kuupäevaks.

   8.4. Klient kohustub hüvitama arve maksetähtaja ületamisel tekkivad viivised, kui esitatakse vastavasisuline nõue teise sideoperaatori poolt.

9. Vastutus

   9.1. Pooled on kohustatud hüvitama teineteisele süüliselt tekitatud otsese varalise kahju.

   9.2. Pool peab talle tekitatud kahjust teatama teisele poolele 10 (kümne) päeva jooksul pärast kahju avastamist, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast kahju tekitamisest.

   9.3. RIA ei vastuta teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid RIA-st mittesõltuvate asjaolude eest. RIA ei vastuta võrkude eest, mis ei allu RIA kontrollile või kolmandate osapoolte poolt kohustuste täitmata jätmisest põhjustatud teenuste mittekättesaadavuse eest.

   9.4. Pool ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui see tuleneb vääramatust jõust. Vääramatu jõuna käsitlevad pooled asjaolu, mida pool ei saa mõjutada, sealhulgas, kuid mitte ainult tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, streik, üldine elektrikatkestus, äike, erakordsed ilmastikuolud.

   9.5. Pool, kelle tegevus kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teisele poolele viivitamatult teatama.

   9.6. RIA ei vastuta häirete, informatsiooni edastamisviivituste, kliendi tegevuse või tegevusetusega põhjustatud andmete hävimise või kadumise eest jms juhtumite eest, mis ei allu RIA kontrollile.

   9.7. RIA ei vastuta teenuse mittetoimimise eest juhul, kui kliendist tulenevatel põhjustel ei toimi juurdepääs teenusele.

10. Konfidentsiaalsus

   10.1. Teenuse osutamise käigus teatavaks saanud informatsiooni töötlemisel kohustuvad pooled järgima konfidentsiaalsuse printsiipe ja mitte avalikustama konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ilma poole igakordse kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

   10.2. “Konfidentsiaalne informatsioon” tähendab sealhulgas, kuid mitte ainult, teavituse saajate mobiiltelefoninumbreid, e-posti aadresse, teavituste sisu, saadetavate SMS-teavituste hinda.

   10.3. RIA täidab teenuse osutamisel kõiki andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte.

    10.4. Pooled edastavad konfidentsiaalset informatsiooni ainult nendele töötajatele, kes on teenuse osutamisega otseselt seotud, ja kindlustavad, et need töötajad on teadlikud ja täidavad konfidentsiaalsuse nõuet.

11. Lõppsätted

   11.1. RIA-l on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada tüüptingimusi või kehtestada uued tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või teenuste tehnilistest või sisulisest arengust, klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine või vajadus täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid. Tüüptingimuste muudatustest ja/või täiendustest või uutest tüüptingimustest teatab RIA kliendile kirjalikult hiljemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uute tüüptingimuste kehtima hakkamist.

   11.2. Kui klient ei nõustu tüüptingimuste muudatuste ja/või täiendustega või uute tüüptingimustega, siis on tal õigus teavitusteenuse kasutamine lõpetada, teatades sellest RIA-le 1 (ühe) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tüüptingimuste kehtima hakkamise teate saamisest. Teavitusteenuse kasutamise lõpetamine ei vabasta klienti kohustusest täita teavitusteenuse kasutamisest tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse kliendi suhtes seniseid tüüptingimusi.

   11.3. Kui klient 1 (ühe) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tüüptingimuste kehtima hakkamise teate saamisest ei avalda soovi teenuse kasutamine lõpetada, loetakse, et ta on vaikimisega nõustunud muudetud ja/või täiendatud tüüptingimustega või uute tüüptingimustega ega oma sellega seoses RIA pretensioone. Muudetud ja/või täiendatud tüüptingimused või uued tüüptingimused saavad oma jõustumise päevast pooltele täitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud tüüptingimuste sätete või tüüptingimuste kehtivus loetakse sellega lõppenuks.

   11.4. RIA-l on õigus teavitusteenuse pakkumine lõpetada, kui kliendile teenuse osutamist on piiratud mõnel alljärgneval alusel ning see alus ei ole ära langenud 1 (ühe) kuu jooksul alates vastava aluse tekkimisest:

      11.4.1. klient ei ole tasunud teenustasu õigeaegselt;

      11.4.2. klient rikub tüüptingimustes sätestatud nõudeid.

   11.5. Teavitusteenuse kasutamise lõpetamisel jäävad tekkinud poolte õigused ja kohustused kehtima nende nõuetekohase täitmiseni, sh jääb kehtima kliendi kohustus tasuda RIA-le teenustasu arved. Teenuse kasutamise lõpetamine ei vabasta klienti viiviste tasumise kohustusest, kui vastav nõue on esitatud.

   11.6. Poolte vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, mis ei välista poolte õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

Viimati muudetud 17. märts 2016