Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Toimetulekupiir ja toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks. 

2017. aastal on toimetulekupiir 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2017. aastal 130 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Kuidas taotleda toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määrab ja maksab valla- või linnavalitsus ja see määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel. Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid ( või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

 • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms) - esitatakse ainult esmapöördumisel.
 • üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust.
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.

Kellel on õigus saada toimetulekutoetust

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti vabariigi riiklike või haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. 

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.

Kuidas määratakse toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse ühise majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate inimeste kõigi sissetulekutega.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu
 • vanemahüvitis
 • elatisraha (alimendid)
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension)
 • ametliku hooldaja toetus
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused
 • töötutoetus
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel)
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist
 • stipendiumid
 • õppetoetus
 • honorarid
 • intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt
 • muud sissetulekud.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus
 • riigi tagatisel antud õppelaenu
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu. Normpinnaks, mille elamuasemekulusid võib sissetulekust maha arvata, on 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja sellele lisaks 15 m² pere/leibkonna kohta. Kui korteri tubade arv on võrdne pereliikmete arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind.

Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m². Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara, sõidukeid ja väärtpabereid. Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata. 

Teksti koostanud sotsiaalministeerium
Viimati muudetud 6. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista