Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse eesmärk on tagada töötajale töötuks jäämise ajaks asendussissetulek, mis samas toetaks aktiivseid tööotsinguid ning pakkuda tööandjale tuge majanduslike ümberkorralduste ajal.

Töötukassa maksab välja kolme liiki hüvitisi:

 • töötuskindlustushüvitis – taotleb töötu töötukassa maakondliku osakonna kaudu 
 • kindlustushüvitis koondamise korral – taotleb tööandja töötukassalt 
 • hüvitis tööandja maksejõuetuse korral – taotleb pankrotihaldur töötukassalt. 

Töötuskindlustushüvitis

Töötuskindlustushüvitisele on õigus, kui:

 • inimene on töötuna arvele võetud; 
 • on esitatud töötuskindlustushüvitise avalduse; 
 • inimene on töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt 12 kuud töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud; 
 • töösuhe on lõppenud hüvitisele õigust andval alusel. 

Töötuskindlustushüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda töötukassa maakondlikku osakonda kus saab esitada töötuna arvelevõtmise avalduse ja töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse. Avalduse saab täita ka elektrooniliselt. Töötukassa teeb otsuse hüvitise maksmiseks hiljemalt 14 päeva pärast avalduse esitamist. Otsus saadetakse elektrooniliselt või selle saab kätte töötukassa maakondlikust osakonnast.

Töötuskindlustushüvitisel on nii miinimum- kui maksimumsuurus. Esimesel sajal päeval makstakse hüvitist 50% (maksimumsuurus) ja seejärel 40% (miinimumsuurus) kolmekordsest Eesti keskmisest ühe kalendripäeva töötasust. 2016. aastal makstakse hüvitist esimesel 100 päeval 42,6 eurot päevas, alates 101. päevast 33,65 eurot päevas (brutosumma). 

Koondamisel või töötaja poolsel  töölepingu ülesütlemisel (kui tööandja ei saanud temast mittetulenevatest asjaoludest sõltuvalt anda teile kokkulepitud tööd ning vähendas töötasu) rakendub nn ooteaeg. Töötuskindlustushüvitist hakatakse arvestama ja maksma pärast ooteaja möödumist ja hüvitise maksmise periood sellest ei lühene. 

Ooteaja pikkus on:

 • 30 päeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli 5-10 aastat; 
 • 60 päeva pärast töö- või teenistussuhte lõppemist kui teie tööstaaž oli üle kümne aasta. 

Euroopa Liidu piires liikuvate töötajate ja tööotsijate suhtes 1. maist 2004 kehtivad sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid lubavad töötutel, kes saavad Eesti töötuskindlustushüvitist, otsida tööd ka teistes liikmesriikides. Samuti on Eesti töötuskindlustushüvitise määramisel võimalik arvestada mis tahes teises liikmesriigis kogutud töötuskindlustusstaaži. See tagab, et ühest liikmesriigist teise liikudes ei kao varasema töösuhtega omandatud õigus töötushüvitisele.

Kindlustushüvitis koondamise korral

Õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral on töötajal, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel, või ametnikul, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.

Kindlustushüvitist makstakse koondamise korral töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures, või ametnikule, kelle teenistusstaaž on kestnud:

 • viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
 • üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral esitab tööandja töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates.

Tööandja maksejõuetuse hüvitis

Maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses. Tööandja maksejõuetusena on käsitletavad tööandja pankroti väljakuulutamine ja pankrotiavalduse menetlemise lõpetamine raugemise tõttu. 

Maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks esitab töötukassale avalduse pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur.

Teksti koostanud Eesti Töötukassa
Viimati muudetud 8. jaanuar 2016

Saada sõbrale

Sulge

*
*
*
*
Tühista

Kirjuta ja küsi

Sulge

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastajat tabelist Mul on küsimus, siis kirjutage meie meeskonnale. Kasutajatugi töötab E-N 8.30-17.00, R 8.30-16.00 ja vastamise aeg on 7 tööpäeva.

*
*
*
*
Tühista