Üldandmed

Pealinn: Tallinn

Rahvaarv: 1 315 635 (01.01.2017, allikas: Eesti Statistikaamet)

Rahvuspüha: 24. veebruar (iseseisvuspäev, 1918)

Riigipea: Vabariigi President - Kersti Kaljulaid

Riigikeel: eesti keel

Riigikord: parlamentaarne vabariik

Pindala: 45 227 km²

Põhiseadus: vastu võetud 28. juunil 1992 (4.)

Raha: alates 1. jaanuarist 2011 on Eestis kehtiv euro.

Eesti territoorium jaguneb maakondadeks, valdadeks ja linnadeks. Eestis on 15 maakonda ning 79 kohaliku omavalitsuse üksust: 15 linna ja 64 valda. Kohalikul omavalitsusel on õigus lahendada kõiki kohaliku elu küsimusi, mis tähendab, et riik ei tohi otsustamist endale võtta. Kohaliku elu küsimused peavad seonduma kogukonna liikmete ühiselu ja ühiste huvidega kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Kohaliku omavalitsuse esinduskoguks on volikogu, mis valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Volikogul on õigus seaduse piires ja kohalike elanike huvides otsustada iga kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvat küsimust. Kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve ning õigus kehtestada ja koguda makse.

Riik ja kohalik omavalitsus on omavahel territoriaalses seoses, kuna omavalitsus rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel. Eesti haldusterritoriaalse korralduse muutmise alused ja korra sätestab Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus. Kohaliku omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja ühisasutusi. Sellise koostöö kaudu aidatakse kaasa valdade ja linnade arengule ja võimaldatakse nende ühishuvide efektiivsemat esindamist ja kaitset avaliku võimu eri tasanditel.

Teksti koostas: riigikantselei