Õiguskantsler

Eesti Vabariigi õiguskantsler on põhiseaduslik institutsioon ning õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik. Õiguskantsleri õigusliku seisundi ja tema kantselei töökorralduse sätestab õiguskantsleri seadus.

Õiguskantsleri nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks. 20. jaanuaril 2015 nimetas Riigikogu õiguskantsleriks Ülle Madise, kes andis ametivande ja astus õiguskantsleri ametisse 31. märtsil 2015.

Õiguskantsleri põhiülesanded on:

 • põhiseaduslikkuse järelevalve ehk kontrollida, kas seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovad aktid on põhiseaduse ja teiste seadustega kooskõlas; 
 • ombudsmani ülesanne ehk kontrollida, et avalikke ülesandeid täitvad asutused ja isikud ei rikuks inimese põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi, seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava.

2007. aastast on õiguskantsleri ülesanne ka väärkohtlemise ennetamine. Inimväärikust alandava kohtlemise ärahoidmiseks tehakse kontrollkäike kõigisse asutustesse, kus isikute vabadust on piiratud. 

2011. aastal andis Riigikogu õiguskantslerile lasteombudsmani pädevuse, millest tulenevalt täidab õiguskantsler laste õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid.

2015. aastast teostab õiguskantsler järelevalvet põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle täidesaatva riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korraldamisel.

Õiguskantsleri muud ülesanded

Õiguskantsler täidab veel teisigi talle seadusega antud ülesandeid:

 • lahendab lepitusmenetluse korras füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute vahel tekkinud diskrimineerimisvaidlusi,
 • annab riigikohtule arvamusi põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses,
 • algatab kohtuniku suhtes distsiplinaarmenetluse,
 • edendab võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist,
 • vastab Riigikogu liikmete arupärimistele ja kirjanikele küsimustele jm.

Avaldus õiguskantslerile

Igaühel on õigus pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole seaduse või mõne muu õigustloova akti põhiseadusele ja seadustele vastavuse kontrollimiseks. Igaüks, kes leiab, et avalikke ülesandeid täitev asutus on rikkunud tema õigusi, kohelnud teda seaduse või hea halduse tava vastaselt, võib esitata avalduse õiguskantslerile kui ombudsmanile oma põhiõiguste kaitseks. Õiguskantsleril on õigus alustada menetlust ka omal algatusel talle teadaoleva informatsiooni (nt ajakirjanduses kajastatu) põhjal.

Mida on vaja teada enne avalduse esitamist

Õiguskantsler ei menetle avaldust, kui:

 • avalduse aluseks olevas asjas on jõustunud kohtuotsus või samaaegselt toimub kohtueelne kohustuslik kaebemenetlus või kohtumenetlus;
 • avaldus ei kuulu õiguskantslerile seadusega antud pädevusse (nt palutakse õigusabi);
 • avaldus on eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku tegevuse kohta, kes ei täida avalikke ülesandeid;
 • avaldus käsitleb varalisi vaidlusi;
 • isikul on võimalik esitada vaie haldusakti andjale või kasutada muid õiguskaitsevahendeid (nt pöörduda kohtusse);
 • toimub vaidemenetlus või muu mittekohustuslik kohtueelne menetlus (nt menetlus töövaidluskomisjonis);
 • avaldus on esitatud pärast ühe aasta möödumist ajast, mil isik sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Kui õiguskantsler leiab, et isiku põhiseaduslikke õigusi või vabadusi on rikutud, teeb ta rikkumises süüdi olevale asutusele (ametiisikule) ettepaneku rikkumine kõrvaldada ning võtta kasutusele meetmed samasuguste õigusrikkumiste vältimiseks. Kui õiguskantsler leiab, et õigustloov akt täielikult või osaliselt ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele või kõrgemal seisvale õigustloovale aktile, teeb ta akti vastu võtnud organile põhjendatud ettepaneku viia akt või selle säte kooskõlla põhiseaduse või seadusega.

Aasta tegevuse ülevaade

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule oma tegevuse aastaülevaate. Ühelt poolt on see õiguskantsleri iga-aastane aruanne parlamendile oma põhiülesannete täitmise kohta. Teiselt poolt võimaldab ülevaate esitamine õiguskantsleril juhtida Riigikogu tähelepanu põhiseaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohtadele ja õigusprobleemidele, millega ta on kokku puutunud.

Teksti koostas: Õiguskantsleri kantselei