Riigikontroll

Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus. Riigikontrolli ülesanne on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.

Seega on riigikontroll riigi audiitor, kes vaatab, kas avaliku sektori raha on kasutatud tulemuslikult – säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt – ning õiguspäraselt. Riigikontrolli ei huvita mitte ainult formaalne seadustele vastavus, vaid samavõrra ka see, kas valitsuse tegevus on piisav, et tagada raha sihipärane ja otstarbekas kasutamine, ning kas aruanded annavad kulutamisest ja tulemuslikkusest adekvaatse pildi.

Riigikontrolli soovituste abil saavad Eesti parlament – Riigikogu – ja valitsus parandada riigi toimimist ning vastutustundlikumalt kasutada maksumaksja raha. Riigikontrollil on õigus teha valitsusele, ministritele ja kohalikele omavalitsustele ettepanekuid töötada välja õigusakte või neid muuta ja täiendada.

Riigikontrolli sõltumatus

Riigikontrolli sõltumatus on kaitstud põhiseaduse ja riigikontrolli seadusega. Keegi ei saa anda riigikontrollile täitmiseks kohustuslikke auditeerimisülesandeid. Riigikontroll otsustab ise, mida, millal ja kuidas auditeerida. Riigikontrolli tegevust auditeerib igal aastal parlamendi määratud audiitor. Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kellel on riigikontrolli juhtimisel laialdased volitused. Riigikontrolöri nimetab ametisse parlament presidendi ettepanekul viieks aastaks. Riigikontrolöri ametiaeg ei ole piiratud ühe perioodiga.

Igal parlamendi liikmel on võimalik esitada riigikontrolörile küsimusi omaenda huviorbiidis või parlamendis päevakorral olevatel teemadel, mis puudutavad riigikontrolli tegevusvaldkonda. Riigikontrolli põhiväärtused on objektiivsus ja sõltumatus, kompetentsus ja hoolikus, koostöö ja avatus, ausus ja väärikus.

Riigikontroll loodi 1918. aastal, samal aastal, kui kuulutati välja Eesti Vabariik. 1940. aastal riigikontrolli tegevus katkes Nõukogude okupatsiooni tõttu. 1990. aastal riigikontrolli tegevus taastati. Riigikontrollis töötab umbes 90 inimest, neist ¾ on otseselt seotud auditeerimisega ja ¼ tegeleb auditeerimise toetamisega, riigikontrolöri töö tagamise ja üldise asjaajamisega.

Riigikontrolör on praegu Alar Karis, kes astus ametisse 8. aprillil 2013.

Teksti koostas: riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus