Ehitamine

Ehituse alustamiseks on vajalik planeering, ehitusprojekt ja ehitusluba.

Planeerimine

Ruumiline planeerimine loob eeldused erinevate ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestavaks maakasutuseks ja ehitamiseks. Planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Planeeringu koostamisel tuleb iga kord lahendada olemuslik vastuolu säilitamise ja muutmise vahel – põhilised vaidlused planeeringute koostamisel käivad just selle ümber, mida ja kui palju säilitada või muuta ning miks ja kelle huvides.

Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna territooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses, kes tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu ja kehtestatud planeeringute järgimise. Ehitusprojekti aluseks oleva planeeringu järgimine on kohustuslik, kuid ehitamine peab olema ka muude planeeringutega kooskõlas.

Ehitamine

Ehitamiseks peab olema ehitusluba. Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile. Ehitusloaga annab kohalik omavalitsus nõusoleku:

  • püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja selle teenindamiseks vajalikke rajatisi.
  • laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.
  • rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.
  • lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusloa taotluse või ehitusteatise saate esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Tarbijakaitseamet soovitab enne elamuehituslepingu sõlmimist hoolega jälgida, millise ehitusfirmaga on tegemist. Kindlasti tuleb enne lepingu allkirjastamist kontrollida registreeringu olemasolu ning põhjalikult tutvuda lepingutingimustega. Ehitusfirmade registreeringu osas saab informatsiooni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel majandustegevuse registrist.

Ehitise kasutusloa andmisega kinnitab kohalik omavalitsus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada.

Kasutusloa taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:

  • ehitise kasutusloa täidetud taotlus (doc, 333 kB)
  • omandiõigust tõendav dokument
  • ehitusprojekt koos kaasneva dokumentatsiooniga (sh ehitusluba, ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, kasutatud materjalide sertifikaadid, energiamärgis)
  • teostusjoonised või mõõdistusprojekt
  • riigilõivu maksmist tõendav dokument.

Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust.

Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole vaja ehitamise alustamise teatist esitada.

Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida ehitisregistrisse, valida „Esita taotlus või teatis“ -> „Ehitamise alustamise teatis“ ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Ühe teatisega saab siduda ka mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.

Ehitustööde registreerimisel määrab ehitusjärelevalve ametnik ehitise korralised ülevaatused ja väljastab ehituslehe.

Ehitise omaniku kohustused

Omanik peab määratlema ehitise otstarbe, mida näidatakse kasutusloal. Ühel ehitisel võib olla ka mitu otstarvet. Samuti peab omanik tagama ehitusloa olemasolu ning peab saama kohalikult omavalitsuselt kirjaliku nõusoleku enne ehituse alustamist. Omanik peab esitama kohalikule omavalitsusele teatise ehitamise alustamise kohta, milles esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kohta.

Enne ehitama asumist tuleb ehitise omanikul määrata omanikujärelevalve tegija. Selleks ei tohi olla sama ehitist ehitav isik. Omanikujärelevalvet võib teha ka ehitise omanik, kui tegu on väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoonega. Omanikujärelevalvet peab tegema ehituse algusest kuni kasutusloa saamiseni. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitamine projekti järgi, tehniliste dokumentide koostamine ja ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Ehitise omanik peab tagama ehitise korrashoiu ning ohutuse. Ehitise omanik peab säilitama vajaliku dokumentatsiooni: mõõdistusprojekt, ehitusprojekt, ehitustööde päevik jm ehitamist iseloomustavad dokumendid. Muinsuskaitsealuses majas elav omanik peab enne remondi või ümberehitustööde alustamist taotlema vastava loa muinsuskaitseametilt.

Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium