Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis. Ühisveevärgist vee võtmine ja heitvee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub vee-ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab lubama ühendada kinnistu veevärk ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsioon ühiskanalisatsiooniga. Liitumine toimub lepingu alusel. Liitumisleping sõlmitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alusel. Liitumistaotlus esitatakse vee-ettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas kinnistu paikneb. Taotlus peab sisaldama:

  • isikuandmeid
  • andmeid kinnistu omandi, suuruse ja maa sihtotstarbe kohta
  • andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse, sealhulgas korruste arvu ja kasutusotstarbe kohta
  • andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta
  • andmeid kavandatava heitvee koguse ja reostusastme kohta
  • ettepanekuid liitumispunktide asukoha kohta
  • ettepanekuid kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta
  • kinnistu plaani, kus on näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja rajatised.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta liitujalt liitumistasu, mille kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Volikogul on õigus kehtestada ka liitumistasu ülempiir. Klientide nõuetekohase veega varustamise ning heitvee ärajuhtimise ning puhastamise tagab vee-ettevõtja. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega. Kinnistul asuv veevärk ja kanalisatsioon on süsteem maja (vm kinnisasja) veega varustamiseks ühisveevärgist ja heitvee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni.

Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka ning seda peab klient hoidma ise korras. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ning tagama nende korrashoiu.

Teksti koostas: eesti.ee