Jäätmed, jäätmekäitlus ja -hooldus

Jäätmehoolduse oma haldusterritooriumil peab korraldama iga omavalitsus ise ning elanikele tuleb tagada võimalus koguda jäätmeid liigiti.

Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestatakse jäätmehoolduseeskiri, kus on kirjas, kuidas linnas või vallas tekkivaid olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmeid ning muid jäätmeid käidelda tuleb. Omavalitsus määrab ka jäätmeveo piirkonnad, kehtestab järelevalve ja tervisekaitse nõuded ning sortimisele ja jäätmete kogumiskohtadele esitatavad nõuded. Elanik peab juhinduma jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu võib omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

Liigiti kogumine

Enamiku toodete valmistamiseks on võimalik kasutada vanade toodete materjale või neist saadud energiat, misläbi jõuab prügilasse vähem jäätmeid ja uue tooraine saamiseks koormatakse keskkonda vähem. Oluline põhjus jäätmete liigiti kogumiseks on ka nende ohtlikkus. Ohtlikud jäätmed võivad reostada õhku, pinnast, pinna- ja põhjavett. Seega tuleb ohtlike jäätmete käitlemisel rakendada karmimaid keskkonnakaitsemeetmeid kui tavajäätmete puhul.

Paljudes kohalikes omavalitsustes on liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks olemas jäätmejaamad.

Jäätmejaamades kogutakse selliseid jäätmeid, mille kogumine kodusesse prügikonteinerisse ei ole võimalik (vana mööbel ja suured ehitus-lammutusjäätmed) või mis vajavad erikäitlust (elektroonika, rehvid ja ohtlikud jäätmed). Tavaliselt on jäätmejaamas ka konteinerid pakendijäätmete jaoks. Milliseid jäätmeid täpselt jäätmejaamas vastu võetakse, tuleks küsida oma kohalikust omavalitsusest või vaadata www.kuhuviia.ee.

Pakendid

Pakendijäätmetele kohaldub tootja vastutuse põhimõte. See tähendab, et pakendatud kaupu Eestisse müügile toovad ettevõtjad on kohustatud tagama pakendijäätmete kogumise ja nõuetekohase käitlemise. Eesmärgi saavutamiseks on moodustatud pakendiorganisatsioonid, kelle ülesandeks on tagada üle riigi pakendijäätmete kogumine ja pakendite võimalikult suures ulatuses taaskasutusse suunamine.

Lahjade alkohoolsete jookide ja karastusjookide pakenditele on kehtestatud tagatisraha. Nende pakendite üleriigilist tagatisrahasüsteemi korraldab Eesti Pandipakend OÜ.

Tootja vastutus

Tootja vastutuse põhimõtteid rakendatakse ka elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade, romusõidukite ja nende osade, rehvide, patareide ja akude jäätmete kogumisel ja käitlemisel. Nimetatud toodete valmistajad ja maaletoojad on kohustatud oma toodetest tekkinud jäätmed kokku koguma ja kasutajal peab olema võimalus need jäätmed tasuta ära anda. Vana elektroonika saab anda kauplusesse tasuta, kui ostate samast kauplusest uue asemele. Tasuta saab üks ühe vastu tagastada ainult sama liiki ja sama otstarvet täitva seadme (näiteks külmkapp külmkapi vastu). Nimetatud seadmeid kogutakse ka jäätmejaamades. Patareisid ja akusid saab tasuta panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse nendes kauplustes, kus patareisid või akusid müüakse.

Teksti koostas: keskkonnaministeerium