Keskkonnakaitse korraldus ja keskkonnateave

Keskkonnakaitse korraldamisega saame hoida ja kaitsta oma elukeskkonda. Meie keskkonda ohustavad õhu- ja veesaaste, reovesi, jäätmed, puhta joogivee nappus jne.

Kõige sellega tegeleb keskkonnaministeerium koos oma haldusalas olevate asutustega:

 • keskkonnaagentuur
 • Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 • keskkonnainspektsioon
 • keskkonnaamet

Keskkonnainspektsiooni ööpäev läbi töötavale valvetelefonile 1313 võib helistada, kui märkate:

 • keskkonnareostust või selle ohtu,
 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust,
 • surnud või haavatud ulukit,
 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist,
 • massiliselt surnud loomi-linde-kalu,
 • loomade julma kohtlemist,
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Keskkonnateave on avalik ja peab olema kõigile kättesaadav. Ametlikud keskkonnaandmed asuvad keskkonnaregistris, kuhu on koondatud loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmed. Teavet Eesti keskkonnaseisundi kohta leiab keskkonnaagentuuri veebilehelt. Keskkonnaseire eesmärgiks on anda kõigile informatsiooni keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite muutuste kohta.

Tallinna elanikud saavad kontrollida Tallinna raielubade andmekogust, kas ümberkaudsete puude maha võtmine on ikka seaduslik.

Teksti koostas: keskkonnaministeerium