Maakataster

Maakataster on riigi põhiregister, mille pidamise eesmärk on maa väärtust, maa looduslikku seisundit ja maa kasutamist kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine.

Maakatastri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ning volitatud töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet. Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuse, kitsenduse ja halduspiiri andmete katastrisse kandmine, nende andmete hoidmine, töötlemine ja avalikustamine, andmete kasutusse andmine ja andmevahetuse korraldamine ning kande aluseks olevate dokumentide säilimise tagamine.

Maakatastri andmetega, sh nii katastriüksuste kui ka kitsendust põhjustavate objektide ning nende mõjualade ja ka halduspiiridega, saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis. Katastrikande aluseks olevad dokumendid säilitatakse alatiselt katastriarhiivis, arhiivimaterjali kasutamise ja kättesaadavuse parendamiseks on katastripidaja alustanud paberkandjal dokumentide digitaliseerimist. Katastriandmetega tutvumise ja nendest väljavõtete saamise kohta saab täiendavat infot Maa-ameti geoportaalist.

Katastrimõõdistamise teostamise õigus on maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaval isikul (maamõõtjal). Informatsiooni maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotlemise kohta ning tegevuslitsentsi omavate maamõõtjate nimekirja näeb Maa-ameti kodulehel.

Teksti koostas: maa-amet