Metsandus

Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse.

Keskkonnaministeerium koordineerib riigi ülesannete täitmist metsanduses.

Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ja täiustamises.

Keskkonnainspektsioon koordineerib ja teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riiklikke sunnivahendeid. Keskkonnainspektsioon on keskkonnaalaste seadusrikkumiste puhul kohtuväline menetleja ning teeb ka esmaseid uurimistoiminguid kriminaalasjades.

Keskkonnaagentuuri tegevusvaldkond on usaldusväärsete ja võrreldavate keskkonnaalaste andmete kogumine, töötlemine, analüüsimine, avalikustamine ning Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta aruannete esitamine, samuti asjaomaste andmekogude pidamine.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhke- ja kaitsealadel ning jagab loodusharidust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ja Põlula kalakasvatuskeskus.

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Erametsaomanikud saavad e-PRIA portaali kaudu taotleda toetust enda metsa majandusliku väärtuse parandamiseks. Portaali kaudu saab esitada taotluse nii metsatöödeks (hooldusraie, laasimine, uuendamine, kahjustuste ennetamine) kui ka metsatehnika soetamiseks. Kõik vajalikud lisadokumendid saab portaalis lisada taotlusele manusena. Taotluse saab saata ka posti teel või digitaalselt allkirjastatuna või tuua ise kohale Erametsakeskuse kontorisse Tallinnas. Erametsakeskuse kaudu saab taotleda ka Natura metsa toetust.

Eesti Erametsaliit koondab erametsaomanikke ja esindab nende huvisid metsapoliitikas. Samuti abistab metsaomanikke metsamüügis kohalike ühistute kaudu.

Teksti koostas: keskkonnaministeerium