Ehitusettevõtja majandustegevusteade

Enne tegevuse alustamist ehitusvaldkonnas peate esitama majandustegevuse registrile (MTR) majandustegevusteate.

Teate esitamine on nõutav järgnevatel tegevusaladel: ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine, omanikujärelevalve, ehitusuuringute tegemine, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, ehitise auditi tegemine, avalikult kasutatavate teede korrashoid, liikluskorralduse projektide tegemine.

Majandustegevusteadet ei pea esitama, kui ettevõtja tegevus ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist ning töötajal on asjaomane kutse (näiteks müürsepad).

Õiguslikud alused

Ehitustegevust reguleerivad:

Nõuded esitajale

Alates 1. juulist 2018 peab olema ehituse valdkonna pädeval isikul oma kvalifikatsiooni tõendamiseks kutsetunnistus, mis on väljastatud vastavalt kehtivale kutsestandardile. Erinevatel tegevusaladel kehtivad erinevad kutsestandardid (näiteks arhitekti, ehitusjuhi, ehitusinseneri, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutsestandardid). Kutsestandardeid eristatakse ka kutsetasemete alusel sõltuvalt ehitiste ja tööde keerukusest. Üldine reegel on, et isiku pädevus vastab tema kutsetunnistusele kantud pädevuse ulatusele. Mida keerulisem on ehitis ja vastav töö, seda kõrgema tasemega kutsestandardi alusel peab isiku kvalifikatsioon olema tõendatud.

Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioon

Kui soovite pädevaks isikuks märkida välisriigi kutsekvalifikatsiooniga isiku, peab töötaja päritoluriigi kutsekvalifikatsioon olema Eestis tunnustatud.

Kui isiku kvalifikatsioon on omandatud teises Euroopa Liidu liikmesriigis, tuleb kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks esitada taotlus tehnilise järelevalve ametile. Kui isik on omandanud kutsekvalifikatsioon väljaspool Euroopa Liitu, siis peab ta taotlema Eesti kutsetunnistuse.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • ettevõtja nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  • tegevusala alaliik;
  • teatele alla kirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
  • pädeva isiku nimi ja isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), kutsetunnistuse number, sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg. Juhul kui vastutav spetsialist tõendab oma pädevust hariduse ja töökogemusega (mitte kutsega), tuleb teates märkida ka andmed töökogemuse ja hariduse kohta (märkida diplomi olulised andmed). Kui kvalifikatsiooni tõendatakse maanteeameti pädevustunnistusega, tuleb teatesse märkida pädevustunnistusele kantud andmed (välja andmise kuupäev, väljaandja, pädevuse ulatus, kehtivus);
  • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast. Majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks.

Majandustegevusteate saate esitada:

NB! Majandustegevusteade loetakse esitatuks ja see muutub kohe majandustegevuse registris avalikult nähtavaks, kui pädev isik kinnitab majandustegevuse registris oma õigussuhte ettevõtjaga. Kui majandustegevusteade esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatult, peab taotlusel olema ka pädeva isiku/isikute allkiri.

Riigilõivu tasumine

Majandustegevuseteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub.

Majandustegevuseteate esitamisel eest muul viisil tuleb enne teate esitamist tasuda riigilõiv 10 eurot rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082430:

  • SEB - EE891010220034796011
  • Swedbank - EE932200221023778606
  • Danske Bank - EE403300333416110002
  • Luminor - EE701700017001577198

Riigilõiv tuleb tasuda iga majandustegevusteate eest, mille sisestab tehnilise järelevalve amet. Riigilõiv tuleb tasuda majandustegevusteate esitamise või andmete muutmise eest. Teate kustutamisel riigilõiv puudub.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate tehnilise järelevalve ametit oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult teavitama.

Muudatustest saate registripidajat teavitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev. Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Teate saate esitada:

Järelevalve

Ehitusettevõtja nõuetele vastavuse üle teeb riiklikku järelevalvet tehnilise järelevalve amet. Teede ehitamisega seotud ettevõtjate nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet maanteeamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Liis Piper

Tehnilise järelevalve amet, tel: +372 667 2004, e-post: liis.piper@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: +372 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 07-06-2018 11:24 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet