Ehitusettevõtja majandustegevusteade

Enne tegevuse alustamist ehitusvaldkonnas peate esitama majandustegevuse registrile (MTR) majandustegevusteate.

Teate esitamine on nõutav järgnevatel tegevusaladel: ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine, omanikujärelevalve, ehitusuuringute tegemine, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, ehitise auditi tegemine, avalikult kasutatavate teede korrashoid, liikluskorralduse projektide tegemine.

Majandustegevusteadet ei pea esitama, kui ettevõtja tegevus ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist ning töötajal on asjaomane kutse (näiteks müürsepad).

Õiguslikud alused

Ehitustegevust reguleerivad:

Nõuded esitajale

Majandustegevusteate esitamisel peab arvestama järgmiste nõuetega:

 • ettevõtjal peab olema õigussuhe pädeva isikuga; füüsilisest isikust ettevõtja puhul on isik ise pädev isik. Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile. Isik on pädev, kui tal on töö eripärale vastav kvalifikatsioon;
 • ehitamise ja ehitusuuringute tegevusalal tegutsemiseks peab pädeval isikul olema erialane kutse vähemalt viiendal kutsetasemel ja kehtiv kutsetunnistus;
 • omanikujärelevalve, avalikult kasutatavate teede korrashoiu ja liikluskorralduse projektide tegemise tegevusalal peab pädeval isikul olema kutse vähemalt kuuendal kutsetasemel ja kehtiv kutsetunnistus;
 • projekteerimise ja ehitusprojekti ekspertiisi tegemise tegevusalal peab pädeval isikul olema kutse vähemalt seitsmendal kutsetasemel ja kehtiv kutsetunnistus;
 • ehitise auditi tegemise tegevusalal peab pädeval isikul olema kaheksanda taseme kutse ja kehtiv kutsetunnistus;
 • üks isik tohib olla kuni kolme ettevõtte pädev isik.

Pädev isik võib üleminekuperioodil (ehitamise tegevusalal kuni 30. juunini 2018) oma pädevust tõendada ka erialase kõrghariduse ja erialase kolmeaastase töökogemusega, mida hakatakse lugema alates eriala omandamisest (kõrgharidust tõendava dokumendi väljastamise kuupäevast).

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja päritoluriigi kutsekvalifikatsioon olema Eestis tunnustatud. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge sotsiaalkindlustusametisse.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtja nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevusala alaliik;
 • teatele alla kirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • pädeva isiku nimi ja isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), kutsetunnistuse number, sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg. Juhul kui vastutav spetsialist tõendab oma pädevust hariduse ja töökogemusega (mitte kutsega), tuleb teates märkida ka andmed töökogemuse ja hariduse kohta (märkida diplomi olulised andmed). Kui kvalifikatsiooni tõendatakse maanteeameti pädevustunnistusega, tuleb teatesse märkida pädevustunnistusele kantud andmed (välja andmise kuupäev, väljaandja, pädevuse ulatus, kehtivus);
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast. Majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks.

Majandustegevusteate saate esitada:

NB! Majandustegevusteade loetakse esitatuks ja see muutub kohe majandustegevuse registris avalikult nähtavaks, kui pädev isik kinnitab majandustegevuse registris oma õigussuhte ettevõtjaga. Kui majandustegevusteade esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatult, peab taotlusel olema ka pädeva isiku/isikute allkiri.

Riigilõivu tasumine

Majandustegevuseteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub.

Majandustegevuseteate esitamisel eest muul viisil tuleb enne teate esitamist tasuda riigilõiv 10 eurot rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082430:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606
 • Danske Bank - EE403300333416110002
 • Luminor - EE701700017001577198

Riigilõiv tuleb tasuda iga majandustegevusteate eest, mille sisestab tehnilise järelevalve amet. Riigilõiv tuleb tasuda majandustegevusteate esitamise või andmete muutmise eest. Teate kustutamisel riigilõiv puudub.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate tehnilise järelevalve ametit oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult teavitama.

Muudatustest saate registripidajat teavitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev. Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Teate saate esitada:

Järelevalve

Ehitusettevõtja nõuetele vastavuse üle teeb riiklikku järelevalvet tehnilise järelevalve amet. Teede ehitamisega seotud ettevõtjate nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet maanteeamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Liis Piper

Tehnilise järelevalve amet, tel: +372 667 2004, e-post: liis.piper@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: +372 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 05-05-2016 10:42 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet