Elektrienergiaettevõtja tegevusluba

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 • elektrienergia tootmine, välja arvatud juhul, kui tootja toodab kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil ja kui põhivõrguettevõtja toodab elektrienergiat avariireservelektrijaamas;
 • võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu;
 • võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu;
 • elektrienergia müük;
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine;
 • otseliini kaudu elektrienergia edastamine.

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu antakse tegevusluba ainult ühele ettevõtjale, kelle suhtes on sätestatud erinõuded ning kohustused elektrituruseaduse §-des 18¹ ja 261 ning 39¹.

Elektrituruseaduse §-is 18 sätestatud erinõuetega peab aga arvestama jaotusvõrguettevõtja.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult ning need väljastab konkurentsiamet.

Loakohustus puudub järgmistel juhtudel:

 • elektrienergia tootmisel ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel, kui võrguteenust osutatakse käesoleva seaduse § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt;
 • elektrienergia müügil, kui elektrienergiat müüakse käesoleva seaduse § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt;
 • elektrienergia müügil selle tootja poolt, kui elektrienergia on toodetud kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
 • elektrienergia müügil tootja poolt teisele elektriettevõtjale või tootjaga ühte kontserni kuuluvale ettevõtjale või elektribörsil.

Õiguslikud alused

Elektriettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • elektriettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidiline isik (v.a. otseliini kasutav liinivaldaja);
 • võrguettevõtja ja riigipiiri ületavat alalisvooluliini kasutava liinivaldaja aktsia- või osakapital on vähemalt 127 800 eurot;
 • tootja ja müüja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot;
 • ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid (vt taotluse täitmine ja esitamine);
 • võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu osutava ettevõtja ja jaotusvõrguettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad elektrituruseaduse §-dest 18 ja 18¹.

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusluba taotlev ettevõtja peab lisaks vastama järgmistele nõuetele:

 • ettevõtja organisatsioon on taotletava tegevuse ulatuse ja laadiga kooskõlas;
 • ettevõtjal on piisav arv vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid;
 • ettevõtja töötajate hulgas on elektriohutusseaduses nimetatud elektritööde juhtimiseks pädevustunnistuse saanud isik ja käidukorraldaja;
 • ettevõtjal on sellel tegevusalal tegutsemiseks majanduslikud eeldused;
 • ettevõtjal on muud eeldused tegutseda sellel tegevusalal vastavuses käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega;
 • ettevõtja tegevus ei ohusta varustuskindlust;
 • tegevusluba antakse, kui see ei ole vastuolus elektrituruseaduse §-ga 60 ning taotluses nimetatud piirkond sobib elektrienergia jaotamiseks.

Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks ja otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antakse ettevõtjale tegevusluba juhul, kui ettevõtja vastab ülaltoodud nõuetele ja lisaks tegevusloa andmine ei ole vastuolus elektrituruseaduse §-des 60 ja 61 sätestatuga.

Piiriülene tegutsemine

Kuna võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu antakse tähtajatu tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, siis juhul, kui seda teenust osutavale ettevõtjale on juba tegevusluba väljastatud, piiriüleselt võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleda ei saa.

Kui ettevõtjal on tegevusluba elektrienergia tootmiseks, võrguteenuse osutamiseks jaotusvõrgu kaudu, elektrienergia müügiks või edastamiseks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi.Juriidilisest isikust ettevõtja puhul on vajalik ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 22 toodud alustest.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistrisse kandma filiaali.

Kui Eesti ettevõtja, kellel on tegevusluba elektrienergia tootmiseks, võrguteenuse osutamiseks, elektrienergia müügiks või edastamiseks, soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.

Taotluse täitmine ja esitamine

Koos täidetud tegevusloa taotlusega esitatakse konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise korral elektrituruseaduse §-le 62 vastava teeninduspiirkonna määratlus ja skemaatiline plaan;
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini või otseliini kaudu elektrienergia edastamise korral liini suurim lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini paiknemise plaan ja liini geograafilised koordinaadid;
 • otseliini kaudu elektrienergia edastamise korral dokument, mis tõendab elektrituruseaduse § 61 lõikes 1 nimetatud tingimuse täitmist;
 • taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

 • elektrienergia tootmiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:
 1. tootmisseadme maksimaalne lubatud netovõimsus;
 2. tootmisseadme asukoha andmed;
 3. tootmisseadme käitamiseks kasutatava energiaallika andmed;
 4. andmed selle kohta, kas tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa elektrituruseaduse §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
 5. nende nõuete loetelu, mida kohaldatakse taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise suhtes ja niisuguseks tootmiseks kasutatavate seadmete suhtes, kui tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa elektrituruseaduse §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
 6. selliste seadmete kirjeldus, mida võib kasutada elektrienergia tootmiseks ja müügiks elektrituruseaduse §-s 59 nimetatud toetust kasutades.
 • jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:
 1. võrgu suurim lubatud talitluspinge;
 2. tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised tingimused, mida võrguettevõtja peab täitma;
 3. jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel andmed elektrituruseaduse § 62 kohaselt määratletud teeninduspiirkonna kohta.
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini ja otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:
 1. liini suurim lubatud talitluspinge;
 2. liini geograafiliste koordinaatide andmed ja liini pikkus.

Tegevusloale võib lisada järgmisi kõrvaltingimusi:

 • nõue anda võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste ümberpaigutamise kulude katmiseks või võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste taastamise abinõude rakendamiseks konkurentsiameti poolt heakskiidetud tagatis;
 • arenduskohustus kooskõlas elektrituruseaduse §-ga 66.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme käitamise lõpetamiseks – 640 eurot;
 • elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12 790 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 19 180 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • elektrienergia müügiks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900080076:

 • Swedbank – EE932200221023778606
 • SEB – EE891010220034796011
 • Luminor Bank – EE701700017001577198
 • Danske Bank –EE40330033416110002

Taotluse menetlemine

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu osutava ettevõtja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud ELTS §-is 261.

Elektrienergia tootmise, võrguteenuse osutamise jaotusvõrgu kaudu, elektrienergia müügi ja edastamise puhul, peale ettevõtja poolt taotluse saamist, esitab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme päeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet 60 päeva jooksul, välja arvatud tegevusloa taotlus võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu, mis lahendatakse kümne kuu jooksul. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Amet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametit majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 • tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames.
 • ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab konkurentsiamet 60 päeva jooksul.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Elektrituruseaduse § 213 nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja teavitab üldhuviteenuse osutamise osaliselt või ajutisest loobumisest konkurentsiametit ette vähemalt kolm kuud. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 35 sätestatud alustest.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaoludest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 sätestatud alustest.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võib tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine;
 • üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest.

Järelevalve

Elektrituruseaduse alusel väljaantud tegevuslubadega seonduvad menetlused on konkurentsiameti pädevuses.

Kontaktinfo

Sisuline info

Tiina Maldre

Konkurentsiamet, tel: 667 2573, e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee

Anu Vainik

Konkurentsiamet, tel: 667 2572, e-post: anu.vainik@konkurentsiamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 02-01-2018 14:57 | Teksti koostas: konkurentsiamet