Maagaasiettevõtja tegevusluba

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 • gaasi ülekandeteenuse osutamine;
 • gaasi jaotamise teenuse osutamine;
 • gaasi import;
 • vedeldatud gaasi terminali haldamine;
 • gaasi hoiustamisteenuse osutamine.

Gaasi ülekandeteenuse osutamiseks antakse tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, kelle suhtes on sätestatud erinõuded ning kohustused maagaasiseaduse §-des 15¹ ja 16, 29¹ - 294 ning 30¹. Maagaasiseaduse §-s 295 sätestatud erinõuetega peab aga arvestama jaotusvõrguettevõtja.

Tegevusload kehtivad tähtajatult ning need väljastab konkurentsiamet.

Loakohustust ei ole isikul, kes müüb gaasi ainult oma liikmetele, rentnikele või üürnikele, kui selline müük ei ole tema põhitegevus ning toimub ühe kinnistu või vallasasjaks oleva ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa piires.

Õiguslikud alused

Gaasiettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • tal on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal nõuetekohaseks tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
 • tal on majanduslikud ning organisatsioonilised eeldused ja tingimused tegevuseks, milleks ta tegevusluba taotleb;
 • jaotusvõrguettevõtjaks oleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot;
 • gaasi ülekandeteenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital peab olema vähemalt 128 000 eurot;
 • veeldatud gaasi terminali opereerimisteenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
 • gaasi hoiustamisteenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
 • ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid (vt. taotluse täitmine ja esitamine).

Gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad maagaasiseaduse §-dest 29¹ - 294 ning 30¹.

Gaasi jaotusvõrguettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad maagaasiseaduse §-st 295.

Hoidlatevõrgu haldurile sätestatud erinõuded tulenevad maagaasiseaduse §-st 29 lg 6.

Piiriülene tegutsemine

Kuna gaasi ülekande teenuse osutamiseks antakse tähtajatu tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, siis juhul, kui seda teenust osutavale ettevõtjale on juba tegevusluba väljastatud, piiriüleselt gaasi ülekandeteenuse osutamiseks tegevusluba taotleda ei saa.

Gaasi ülekandeteenuse, gaasi jaotamise teenuse, gaasi impordi ja vedeldatud gaasi terminali haldamise tegevuslubade puhul eraldi tegevusluba Eestis tegutsemiseks vaja ei ole, kui ettevõtjal on selline tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 22 toodud alustest.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistrisse kandma filiaali.

Kui Eesti ettevõtja, kellel on tegevusluba gaasi ülekande- või jaotamise teenuse osutamiseks, gaasi impordiks, vedeldatud gaasi terminali haldamiseks või gaasi hoiustamisteenuse osutamiseks, soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Koos täidetud tegevusloa taotlusega esitatakse konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • taotletav tegevuspiirkond, välja arvatud gaasi impordi tegevusalal;
 • süsteemihalduri kinnitus selle kohta, et gaasi ülekanne ja jaotamine on gaasisüsteemi tehniliste võimaluste seisukohalt lubatav ega ohusta varustuskindlust, kui taotletakse luba gaasi impordiks võrgu kaudu;
 • tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus, välja arvatud gaasi impordi tegevusalal;
 • taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

 • süsteemihalduri poolt esitatavad gaasisüsteemi tehnilisi võimalusi ja varustuskindlust arvestavad gaasi impordile kehtestavad nõuded maagaasiseaduse § 28 lõike 2 punktis 2 sätestatu kohaselt;
 • maagaasiseaduse § 22 kohane arenduskohustus;
 • muud kõrvaltingimused, kui see on vajalik varustuskindluse või maagaasiseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • gaasi import – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi ülekande teenuse osutamine – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
 • gaasi jaotamise teenuse osutamine – 260 eurot iga kehtivusaasta eest.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900080076:

 • Swedbank – EE932200221023778606
 • SEB – EE891010220034796011
 • Luminor – EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud maagaasiseaduse §-s 29³.

Gaasi ülekandeteenuse osutamise, gaasi jaotamise teenuse osutamise, gaasi impordi ja vedeldatud gaasi terminali haldamise tegevuslubade puhul esitab konkurentsiamet taotlejale kolme päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Amet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult. Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja konkurentsiametit majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 • tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtte, mis alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames;
 • ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab konkurentsiamet 60 päeva jooksul.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud maagaasiseaduse § 22 tulenevad kohustused üle teisele ettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad kaugkütteseaduse § 14 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaoludest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 sätestatud alustest.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusloa võib tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine;
 • üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade.

Lisaks võib konkurentsiamet tunnistada gaasi ülekande teenuse tegevusloa kehtetuks juhul, kui maagaasiseaduse § 29¹ sätestatud nõuete 2015. aasta 1. jaanuarist täitmata jätmise tõttu süsteemihaldurile või teda kontrollivale isikule nõuete rikkumise lõpetamiseks tehtud ettekirjutus jäetakse korduvalt täitmata.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest.

Järelevalve

Maagaasiseaduse alusel väljaantud tegevuslubadega seonduvad menetlused on konkurentsiameti pädevuses.

Kontaktinfo

Sisuline info

Tiina Maldre

Konkurentsiamet, tel: 667 2573, e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee

Anu Vainik

Konkurentsiamet, tel: 667 2572, e-post: anu.vainik@konkurentsiamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 02-01-2018 15:11 | Teksti koostas: konkurentsiamet