Soojusettevõtja tegevusluba

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 • soojuse tootmine;
 • soojuse jaotamine;
 • soojuse müük.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult ning need väljastab konkurentsiamet.

Loakohustus puudub:

 • soojuse tootmisel, kui tootmise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta või ettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;
 • soojuse jaotamisel, kui jaotamise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
 • soojuse müügil, kui müügi prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
 • soojuse müügil, kui soojusettevõtja kuulub kontserni ja kontserni summaarne soojuse müük Eestis isikutele, kes ei kuulu kontserni, ei ületa 50 000 MWh aastas;
 • soojuse müügil, kui soojusettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;
 • kui isik müüb soojust ainult oma liikmetele, rentnikele või üürnikele ning selline müük ei ole tema põhitegevus ja toimub ühe kinnistu või vallasasjaks oleva ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa piires.

Õiguslikud alused

Soojusettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • ta on äriregistrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselts või osaühing, kellel on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
 • aastas üle 50 000 MWh soojust müüva soojusettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot.

Piiriülene tegutsemine

Kui ettevõtjal on selline tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 22 toodud alustest.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistrisse kandma filiaali.

Kui Eesti ettevõtja, kes omab tegevusluba soojuse tootmiseks, jaotamiseks või müügiks soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Koos täidetud tegevusloa taotlusega esitatakse konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • taotletav tegevuspiirkond;
 • tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus;
 • taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

 • kaugkütteseaduse § 14 lõike 3 kohane arenduskohustus;
 • muud kõrvaltingimused, kui need on vajalikud varustuskindluse või kaugkütteseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
 • soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumäärast.

Riigilõivud tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900080076:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606
 • Luminor - EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Peale ettevõtja poolt taotluse saamist esitab konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme päeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Amet võib vajadusel peatada taotluse lahendamise tähtaja 30 päevaks või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult. Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja konkurentsiametit majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

 • tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtte, mis alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames;
 • ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab konkurentsiamet 60 päeva jooksul.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud kaugkütteseaduse § 14 tulenevad kohustused üle teisele ettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad kaugkütteseaduse § 14 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaoludest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 sätestatud alustest.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada konkurentsiametile:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võib tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine;
 • üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest.

Järelevalve

Kaugkütteseaduse alusel välja antud tegevuslubadega seonduvad menetlused on konkurentsiameti pädevuses.

Kontaktinfo

Sisuline info

Tiina Maldre

Konkurentsiamet, tel: 667 2573, e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee

Anu Vainik

Konkurentsiamet, tel: 667 2572, e-post: anu.vainik@konkurentsiamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 04-04-2017 15:02 | Teksti koostas: konkurentsiamet