Vedelkütuse käitleja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite hakata tegelema kütuse müügi, impordi, ekspordi või hoiuteenuse osutamise valdkonnas.

Kütus vedelkütuse seaduse mõistes on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, samuti mootorsõidukites kasutatav vedelgaas.

Tegevusluba ei ole nõutav vedelkütuse seaduse § 13 lg 2 nimetatud juhtudel.

Tegevusluba on tähtajatu.

Õiguslikud alused

Kütuse müüki, importi, eksporti ja hoiuteenuse osutamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Kütust võib müüa ainult äriühing, kes on esitanud maksu- ja tolliametile tagatise ja kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või kellel on vastutuskindlustuse leping alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Nimetatud osa- või aktsiakapitali nõue ei laiene äriühingule, kes müüb ainult vedelgaasi.

Kütuse, välja arvatud vedelgaasi importimisega võib tegeleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot. Kütuse impordiks tegevusluba ei ole nõutav, kui kütus toimetatakse aktsiisi- või maksulattu.

Kütuse hoiuteenusega võib tegeleda ettevõtja, kellel on vastutuskindlustusleping ulatuses, mis tagab tema tegutsemisel kütuse hoidjana kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamise. Vastutuskindlustussumma alammääraks peab olema 31 950 eurot.

Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamiseks ja kütuse impordiks võib tegevusluba taotleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.

Vedelkütuse käitleja tegevusloa saamiseks peab olema esitatud vedelkütuse seaduse §-s 41-44 sätestatud tingimustele vastav tagatis (määratakse maksu- ja tolliameti poolt pärast tegevusloa taotluse esitamist).

Tegevusloa taotleja ei tohi olla karistatud tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba oli nõutav ja karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Piiriülene tegutsemine

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistrisse kandma filiaali. Välismaa äriühing ei saa majandustegevuse registris kütuse müügi tegevusluba taotleda, tema äriregistrisse kantud filiaal saab aga taotleda kütuse müügi tegevusluba tavakorras.

Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, milles täpsustage:

 • tegevusala või alad (kütuse import, eksport, müük, hoiuteenuse osutamine), millega soovite tegelema hakata;
 • mis kütusega on tegemist, kui soovite tegelema hakata kütuse müügiga;
 • andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui soovite tegevusluba kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
 • tegevuskohaks olevate müügikohtade aadressid, kui soovite tegevusluba kütuse müügiks.

Esitage juurde ka järgmised lisadokumendid:

 • äriplaan, mis sisaldab ka isiku maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendri-kuus, kui soovite tegevusluba kütuse müügiks;
 • koopia vastutuskindlustuse lepingust, kui vastutuskindlustus on nõutav;
 • dokumendid (koopiad) mis tõendavad tehniliste vahendite ja personali vastavust;
 • äriühingu viimase kuu kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga, kui soovite tegevusluba kütuse müügiks;
 • äriühingu bilanss taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga, kui soovite tegevusluba kütuse müügiks;
 • äriühingu pangaväljavõte jooksva ja taotluse esitamisele eelneva 3 kuu kohta, kui soovite tegevusluba kütuse müügiks;
 • kütuse käitlemiseks tehtud investeeringutega seotud dokumendid (koopiad), kui soovite tegevusluba kütuse müügiks;
 • juhul, kui soovite ka tagatise vähendamist, siis tuleb esitada juurde taotlus ka tagatise vähendamiseks.

Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatise vähendamise taotlus

Aktsiisilaost kütuse tarbimisse lubaja tagatise vähendamise taotlus

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • notari kaudu;
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil mtr@emta.ee;
 • paberkandjal lähimasse maksu- ja tolliameti teeninduskohta.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 20 eurot viitenumbriga 2900082236 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • Swedbank – EE932200221023778606;
 • SEB – EE89101022003479 6011;
 • Danske Bank – EE403300333416110002;
 • Luminor Bank – EE701700017001577198.

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotlus lahendatakse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Juhul, kui tegemist on keeruka olukorraga, võib maksu- ja tolliamet pikendada tegevusoa menetlust 30 päeva võrra.

Nõuetekohaselt vormistatud ja tõeste andmetega taotluse korral määrab maksu- ja tolliamet kütuse müügi tegevusluba taotlevale isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul taotluse ja sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.

Kui on esitatud lisaks ka taotlus tagatise vähendamiseks, määrab maksu- ja tolliamet tagatise 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Juhul, kui kütuse müügi, impordi, ekspordi või hoiuteenuse tegevusloa taotlus esitatakse puudustega või maksu- ja tolliametil on taotluse põhjendatuse hindamiseks vajalik küsida taotlejalt lisainformatsiooni, algab taotluse läbivaatamise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või lisainformatsiooni saamise päevast arvates.

Tegevusluba antakse pärast vedelkütuse seaduse § 14 tingimuste täitmist (sealjuures nõuetekohase tagatise esitamist).

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta (näiteks tegevuskoha muutmine, lisamine, kustutamine), peate esitama andmete muutmise taotluse:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • notari kaudu;
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil mtr@emta.ee;
 • paberkandjal lähimasse maksu- ja tolliameti teeninduskohta.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada tegevusloa, siis esitage vastav teade:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • notari kaudu;
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil mtr@emta.ee;
 • paberkandjal lähimasse maksu- ja tolliameti teeninduskohta.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks ka järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine;
 • üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb maksu- ja tolliamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2585, e-post: mtr@emta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-01-2018 14:41 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet