Ettevõtluse alustamine erinõuetega tegevusalal

Ettevõtte asutamisel tuleb teil arvestada sellega, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba (loakohustus) või esitada majandustegevusteade (teatamiskohustus).

Teatamiskohustusega ettevõtja peab esitama enne majandustegevuse alustamist registripidajale teate asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kohta.

Loakohustusega ettevõtjal peab olema tegevusluba enne tegevusalal majandustegevuse alustamist.

Erinõuetega tegevusala registreerimine

  • Kontrollige Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist, kas teie tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade hulka.
  • Tasuge riigilõiv tegevusloa taotluse esitamisel. Tegevuslubade riigilõivu suurus on erinev. Riigilõivud on sätestatud riigilõivuseaduses.
  • Täitke teade või taotlus erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks, sisenedes majandustegevuse registrisse või vastavasse registrisse.
  • Esitage teade või taotlus erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks olenevalt valdkonnast registripidajale, valitsusasutusele (näiteks ministeerium või amet) või kohalikule omavalitsusele.

Registreerimisele kuluv aeg

Kui esitate majandustegevusteate riigiportaali kaudu või selle kaudu otse registrisse, siis teate esitamise järel kantakse andmed automaatselt majandustegevuse registrisse või sarnasesse registrisse.

Muul viisil esitatud majandustegevusteate kannab registripidaja registrisse teate saamisele järgneval tööpäeval. Tegevusloa taotluse vaatab majandushaldusasutus läbi üldjuhul 30 päeva jooksul ning tegevusloa andmisel kannab selle andmed majandustegevuse registrisse või sarnasesse registrisse.

Keskkonnakompleksluba

Suure keskkonnamõjuga ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimiseks ja kontrollimiseks on vajalik taotleda keskkonnakompleksluba.

Viimati muudetud: 07-02-2018 11:40 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium