Ettevõtte tegutsemine erinõuetega tegevusalal

Kui tegutsete erinõuetega tegevusalal, peab teie tegevus igal ajahetkel vastama tegevusloa taotlemise või majandustegevusteate esitamise aluseks olnud tingimustele. Kui teie ettevõte ei vasta nõuetele, võib lubade andmist koordineeriv asutus tegevusloa andmisest keelduda, selle peatada või kehtetuks tunnistada.

Majandustegevusteate andmete muutmise korral tuleb sellest teatada registripidajale viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa andmete muutmise korral tuleb sellest majandushaldusasutusele üldjuhul teatada 30 päeva enne kavandatavat muutmist.

Erinõuetega tegevusala tegevusloa ja majandustegevusteate kinnitamine

Ettevõtjana peate oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama üks kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Ettevõtja (näiteks välismaa äriühingu filiaal), kes ei ole kohustatud esitama kinnitust koos majandusaasta aruandega või tuludeklaratsiooniga, esitab igal aastal 30. juuniks kinnituse majandustegevuse registrisse (MTR).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine ja majandustegevusteate kustutamine

Teie tegevusluba erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks tunnistatakse kehtetuks, kui on tuvastatud:

  • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
  • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
  • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine;
  • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
  • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
  • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
  • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Kui esineb puudusi erinõuete täitmisel, on teil esmalt võimalik need kõrvaldada. Kui Te nõudeid täita ei suuda, siis tunnistatakse tegevusluba kehtetuks.

Majandustegevusteate andmete muutmine ja kustutamine

Kui te soovite oma majandustegevusteate või tegevusloa andmeid muuta, esitage muutmise teade majandustegevuse registris või majandushaldusasutusele, kus tegevusala algselt registreeriti. Paberil või e-posti teel muudatuse esitamiseks saab seda teha teate või taotluse vormil. Samuti võib esitada vabas vormis muutmise teate.

Tegevusloa või majandustegevuse teate kustutamiseks esitage loobumise teade majandustegevuse registris või majandushaldusasutusele.

Ettevõtjate, lubade ja teadete otsing majandustegevuse registris

Teil on võimalus otsida majandustegevuse registris registreeritud ettevõtjaid ja nende kehtivaid tegevuslube või majandustegevuse registreeringuid (majandustegevusteade).

Viimati muudetud: 08-02-2018 11:54 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium