Finantsteenuste osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda järgmistel tegevusaladel:

 • finantseerimisasutusena (sh laenu- ja liisinguandjana) tegutsemine;
 • usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine;
 • pandimajateenuse osutamine;
 • virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine;
 • virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumine;
 • väärismetalli, väärismetalltoodete või vääriskivide kokkuost või hulgimüük.

Tegevusluba kehtib tähtajatult. Tegevusloa väljastab rahapesu andmebüroo.

Õiguslikud alused

Finantsteenuste pakkuja tegevust reguleerib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus.

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks ei tohi teie ettevõttel ega selle juhtorgani liikmel, prokuristil, tegelikul kasusaajal ega omanikul olla kehtivat karistust riigivõimuvastase ega rahapesualase süüteo ega muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Samuti peab teie poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks määratud kontaktisikul olema talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks vajalik haridus, kutsealane sobivus, vajalikud võimed, isikuomadused ja kogemused ning laitmatu maine.

Piiriülene tegutsemine

Vastavatel loakohustusega tegevusaladel tegutsemise reeglid pole Euroopa Liidus ühtlustatud. Teisest Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist saadud tegevusluba ei anna teile õigust tegutsemiseks Eestis ja vastupidi. Info teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ning protseduurireeglid ja sisekorraeeskiri vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-le 14.

Kui ettevõtte juhatuse liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik või kui ettevõte on asutatud välisriigis, esitage ka selle välisriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimu vastase, rahapesualase või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest. Tõendi väljastamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui kolm kuud ja see peab olema notariaalselt või võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga), kui välislepingust ei tulene teisiti.

Kui tegemist on asutamisel oleva äriühinguga, lisage taotlusele asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt neist ühe notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakiri. Asutamisel olevale ettevõtjale antav tegevusluba hakkab kehtima kõige varem tema poolt õigusvõime omandamisel.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 345 eurot ühele järgmistest rahandusministeeriumi arvelduskontodest:

 • Swedbank – EE932200221023778606;
 • SEB – EE89101022003479 6011;
 • Danske Bank – EE403300333416110002;
 • Luminor Bank – EE701700017001577198.

Maksmisel kasutage viitenumbrit 2900082498. Selgitusse kirjutage ettevõtte nimi ja „Rahapesu andmebüroo tegevusloa taotlus”.

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse kuni 30 tööpäeva arvates kõigi nõutavate andmete esitamisest. Esmane vastus Rahapesu andmebüroost tuleb hiljemalt taotluse esitamisele järgneval kolmandal tööpäeval. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt ja kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui muutuvad asjaolud, mida tegevusloa saamise eeldusena kontrolliti (vt Nõuded taotlejale), peate teavitama rahapesu andmebürood vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust. Teist sõltumatult toimunud muudatustest ja muude tegevusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kui teatate ettevõtte, selle juhtorgani liikme, prokuristi, tegeliku kasusaaja või omaniku muutumisest, tuleb vastavale teatele lisada tõend kehtivate karistuste puudumise kohta, kui isik, keda muudatus puudutab, on välisriigi kodanik.

Info muudatuste kohta tuleb esitada:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks:

 • kui ilmneb, et olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • kui loobute majandustegevusest.

Majandustegevusest loobunuks loetakse ka ettevõtja, kes ei edasta iga-aastast nõutavat kinnitust selle kohta, et on teavitanud rahapesu andmebürood kõigist tegevusloa tingimuste muudatustest.

Tegevusloa võib tunnistada kehtetuks juhul, kui te ei alusta majandustegevust kahe aasta jooksul tegevusloa väljastamisest või ei tegele sellega kahe aasta jooksul või kui te ei täida enam tegevusloa saamise eelduseks olnud tingimusi.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegevusloa nõuete täitmise üle ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas tegeleb rahapesu andmebüroo. Riikliku järelevalvega tarbijaõiguste valdkonnas tegeleb tarbijakaitseamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Rahapesu andmebüroo, tel: 612 3840, e-post: rahapesu@politsei.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 11:59 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet