Eesti keele täienduskoolitamise tegevusluba

Tegevusluba eesti keele õpetamiseks on vaja taotleda, kui soovite pakkuda eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavat koolitust.

Õiguslikud alused

Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava koolituse tegevusloa väljastamist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusluba saab taotleda eesti keele õppe läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2-C1.

Tegevusluba antakse, kui taotlejal on:

  • keeleseaduse § 29 sätestatud nõuetele vastavad täienduskoolituse õppekavad;
  • õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik arv nõutava pädevusega õpetajaid;
  • tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sealhulgas õppevahendid.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotluse saate esitada haridus- ja teadusministeeriumile elektrooniliselt riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • avaldus tegevusloa saamiseks, millel on märgitud ettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress), samuti ka tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
  • täienduskoolituse õppekava, mille alusel õpetamiseks tegevusluba taotletakse;
  • taotluse esitaja kinnitus vajalike õppevahendite olemasolu kohta.

Riigilõivu tasumine

Tasemeeksamiks ettevalmistava eesti keele täienduskoolituse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv 100 eurot iga taotletud keeleoskustaseme eest eraldi rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073546

  • SEB Pank – EE891010220034796011
  • Swedbank – EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Taotluse lahendab haridus- ja teadusministeerium, kuid tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete täitmise tuvastab keeleinspektsioon eelhaldusaktiga 30 päeva jooksul. Kõik vajalikud dokumendid edastab keeleinspektsioonile haridus- ja teadusministeerium, taotleja ise ei pea enne taotluse esitamist keeleinspektsiooni poole pöörduma. Kui keeleinspektsioonil on taotlejale küsimusi või ettepanekuid, pöördub keeleinspektsioon ise taotleja poole. Haridus- ja teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi kolme kuu jooksul arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage taotlus haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministeerium võib lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud alustele tegevusloa kehtetuks tunnistada ka juhul, kui täienduskoolitusasutuse pidaja ei ole täitnud täiskasvanute koolituse seaduse §-s 8 kehtestatud avalikustamise ja andmete kättesaadavaks tegemise kohustust.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet õppekasvatusala üle teostab haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Hilje Arukuusk

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0117, e-post: hilje.arukuusk@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 20-02-2017 12:38 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium