Erahuvikooli tegevusluba

Tegevusluba erahuvikoolile on vaja taotleda, kui soovite tegutseda noorsootöö valdkonnas ning luua noortele võimalused huvihariduse omandamiseks. Tegevusluba on tähtajatu ja selle väljastab haridus- ja teadusministeerium.

Õiguslikud alused

Erahuvikooli tegevust ning tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks tuleb täita järgnevad nõuded:

 • õppekavas õppe eesmärgiks seatud pädevused, oskused ja teadmised on õppekavaga saavutatavad;
 • õppemateriaalne baas võimaldab läbi viia asjaomase taseme õpet ning vastab õppekava vajadustele;
 • erakooli direktor vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
 • erakool on täitnud isikuandmete kaitse seadusest tulenevad delikaatsete isikuandmete töötlemise nõuded;
 • erakooli pidaja ja erakool vastavad erakooliseadusega erakooli pidamisele kehtestatud nõuetele;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlus esitatakse hiljemalt viis kuud enne õppekava rakendamise algust.

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • huvikooli põhikiri;
 • õppekava, mille alusel õpetamiseks tegevusluba taotlete ning mis vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 • kinnitus, et huvikooli juht ja huvikooli pidaja juhtorganitesse kuuluvad isikud vastavad erakooliseaduse § 19 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
 • kooli pidaja kinnitus kvalifikatsiooninõuetele vastavate direktori, õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta;
 • rendileping või kinnituskiri ruumide olemasolu kohta.

Taotluse saate esitada Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil).

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 25 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium võtab taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Kõigi nõutud ja korrektselt vormistatud dokumentide laekumisel vaadatakse taotlus haridus- ja teadusministeeriumis läbi kahe kuu jooksul.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidele. Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab haridus- ja teadusministeerium taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib haridus- ja teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusluba erahuvikoolile on tähtajatu ja väljastatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Käskkiri huvikooli registreerimise kohta saadetakse taotlejale Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) märgitud e-posti teel ning pärast selle jõustumist registreeritakse õppekavad EHISes.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Uute õppekavade lisamiseks, olemasolevas muudatuste tegemiseks või õppekava sulgemiseks tuleb erahuvikooli pidajal esitada taotlus ja õppekava koondfail (välja arvatud sulgemise puhul). Riigilõivu nendel juhtudel tasuda vaja ei ole.

Huviala õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu (sätestatud huvikooli põhimääruses/põhikirjas, üldjuhul on see ajavahemik 31.mai – 31. august). Õppekavas tehtud muudatused, uus õppekava ning olemasoleva õppekava sulgemine registreeritakse kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest EHISesse. Käskkirja nende muudatuste kohta ei väljastata. Uue õppekava registreerimise kohta väljastatakse käskkiri.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • 12 kuu jooksul tegevusloa väljastamisest arvates ei ole õppetööd alustatud või õppetöö on olnud peatatud 12 kuud järjest;
 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa tingimuste oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet õppekasvatusala üle teeb haridus- ja teadusministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Sigre Kuiv

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0160, e-post: sigre.kuiv@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 26-02-2018 10:51 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium