Erakutseõppeasutuse tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite asutada erakutseõppeasutust ning viia läbi õpet asjaomases õppekavarühmas.

Tegevusluba kutseõppe läbiviimiseks antakse loa esmasel taotlemisel kolmeks aastaks ja selle väljastab haridus- ja teadusministeerium.

Õiguslikud alused

Erakutseõppeasutuse tegevust ning tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks tuleb täita järgnevad nõuded:

 • õppekavas õppe eesmärgiks seatud pädevused, oskused ja teadmised on õppekavaga saavutatavad;
 • õppemateriaalne baas võimaldab läbi viia asjaomase taseme õpet ning vastab õppekava vajadustele;
 • arengukavast lähtuvalt on tagatud erakooli jätkusuutlikkus;
 • erakooli direktor vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
 • erakool on täitnud isikuandmete kaitse seadusest tulenevad delikaatsete isikuandmete töötlemise nõuded;
 • erakooli pidaja ja erakool vastavad erakooliseadusega erakooli pidamisele kehtestatud nõuetele;
 • aktsiaselts, kelle aktsiakapital on vähemalt 63 900 eurot;
 • osaühing, kelle osakapital on vähemalt 63 900 eurot;
 • sihtasutus või mittetulundusühing, kelle omakapital on vähemalt 63 900 eurot;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlus esitatakse hiljemalt kuus kuud enne õppetöö kavandatavat algust.

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • erakooli põhikiri;
 • õigusaktides kehtestatud nõuetele vastav asjaomasesse õppekavarühma kuuluv õppekava;
 • erakooli arengukava;
 • kinnitus, et erakooli juht ja erakooli pidaja juhtorganitesse kuuluvad isikud vastavad erakooliseaduse § 19 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
 • kooli pidaja kinnitus kvalifikatsiooninõuetele vastavate õppekasvatusala töötajate olemasolu kohta;
 • andmed erakooli tegevuseks vajalike ruumide, hoonete, sisustuse, maa-ala ja muu vara olemasolu kohta või kasutuse kohta liisingu- või rendilepingu alusel ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele (rendileping, terviseameti hinnang, päästeameti hinnang);
 • koolitervishoiuteenuse osutaja kirjalik nõusolek koolitervishoiuteenuse osutamiseks ning andmed koolitervishoiuteenuse tegevusloa olemasolu kohta kutseõppeasutuses;
 • andmed kapitalinõuete täitmise kohta;
 • põhjendused õppe avamise vajaduse kohta, sealhulgas andmed sihtrühma kohta;
 • õppekavarühmale vastavate sotsiaalpartnerite kirjalikud arvamused.

Taotluse saate esitada Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi või mobiil-ID abil).

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 500 eurot õppekavarühma kohta rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium võtab taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Kõigi nõutud ja korrektselt vormistatud dokumentide laekumisel vaadatakse taotlus haridus- ja teadusministeeriumis läbi nelja kuu jooksul.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidele. Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab haridus- ja teadusministeerium taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib haridus- ja teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Taotluse hindamiseks tehakse õppekavarühma ekspertiis. Haridus- ja teadusminister moodustab ekspertiisikomisjoni, mis hindab:

 • õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutatavust;
 • õppekasvatusala töötajate vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
 • õppetaristu sobivust õppekava eesmärkide täitmiseks;
 • avatava õppe jätkusuutlikkust arengukavast lähtuvalt;
 • avatava õppe otstarbekust tööturuprognoosi, potentsiaalsete õpilaste olemasolu, kutseõppeasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktides 7 ja 8 ning § 10 lõike 2 punktides 4 ja 5 sätestatud arvamuste ning õppe tõenduspõhisuse seisukohalt.

Ekspertiisi kulud katab taotleja. Ekspertiisi kulud ja nende katmise korra kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga, kusjuures kulu ei või olla suurem kui 640 eurot. Ekspertiis tehakse pärast käskkirjaga kinnitatud ekspertiisi kulude tähtaegset katmist.

Kutseõppe õppe läbiviimiseks väljastatakse tegevusluba kolmeks aastaks.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kutseõppe läbiviimise õiguse pikendamiseks akrediteeritakse asjaomast õppekavarühma. Selleks esitab erakooli pidaja akrediteerimist korraldavale asutusele taotluse hiljemalt 12 kuud enne vastavas õppekavarühmas kutseõppe läbiviimise õiguse tähtaja möödumist. Kutseõppe läbiviimise õiguse pikendamine viiakse läbi kutseõppeasutuse seaduse §-s 13 ja selle lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • 12 kuu jooksul tegevusloa väljastamisest arvates ei ole õppetööd alustatud või õppetöö on olnud peatatud 12 kuud järjest;
 • kutseõppe läbiviimise õiguse pikendamise taotlemisel või akrediteerimisel on esitatud valeandmeid.
 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa tingimuste oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet õppekasvatusala üle teostab haridus- ja teadusministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Sigre Kuiv

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0160, e-post: sigre.kuiv@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 26-02-2018 11:05 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium