Eraüldhariduskooli tegevusluba

Tegevusluba erakoolile on vaja taotleda, kui soovite viia läbi õppetööd põhikoolis või gümnaasiumis.

Tegevusluba õppetöö läbiviimiseks antakse loa esmasel taotlemisel kolmeks aastaks ja selle väljastab haridus- ja teadusministeerium.

Õiguslikud alused

Üldharidusliku erakooli tegevust ning tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks tuleb täita järgnevad nõuded:

 • õppekavas õppe eesmärgiks seatud pädevused, oskused ja teadmised on õppekavaga saavutatavad;
 • õppemateriaalne baas võimaldab läbi viia asjaomase taseme õpet ning vastab õppekava vajadustele;
 • arengukavast lähtuvalt on tagatud erakooli jätkusuutlikkus;
 • erakooli direktor vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
 • erakool on täitnud isikuandmete kaitse seadusest tulenevad delikaatsete isikuandmete töötlemise nõuded;
 • erakooli pidaja ja erakool vastavad erakooliseadusega erakooli pidamisele kehtestatud nõuetele;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlus esitatakse hiljemalt viis kuud enne õppekava rakendamise algust.

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • erakooli põhikiri;
 • õppekava, mille alusel õpetamiseks tegevusluba taotlete ning mis vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 • erakooli arengukava;
 • kinnitus, et erakooli juht ja erakooli pidaja juhtorganitesse kuuluvad isikud vastavad erakooliseaduse § 19 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetele;
 • kooli pidaja kinnitus kvalifikatsiooninõuetele vastavate direktori, õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta;
 • andmed erakooli tegevuseks vajalike ruumide, hoonete, sisustuse, maa-ala ja muu vara olemasolu kohta või kasutuse kohta liisingu- või rendilepingu alusel ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele (rendileping, terviseameti hinnang, päästeameti hinnang);
 • koolitervishoiuteenuse osutaja kirjalik nõusolek koolitervishoiuteenuse osutamiseks ning andmed koolitervishoiuteenuse tegevusloa olemasolu kohta kutseõppeasutuses;
 • erakooli asukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja maavanema kirjalikud arvamused.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

 • digitaalselt allkirjastatuna haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee;
 • paberkandjal allkirjastatuna haridus- ja teadusministeeriumi posti aadressil 50088 Tartu Munga 18.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606

Riigilõiv põhihariduse puhul on 500 eurot kooliastme kohta.

Riigilõiv üldkeskhariduse puhul on 500 eurot.

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium võtab taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Kõigi nõutud ja korrektselt vormistatud dokumentide laekumisel vaadatakse taotlus haridus- ja teadusministeeriumis läbi kahe kuu jooksul.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidele. Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab haridus- ja teadusministeerium taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib haridus- ja teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusloa esmakordsel taotlemisel väljastatakse tähtajaline tegevusluba.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • 12 kuu jooksul tegevusloa väljastamisest arvates ei ole õppetööd alustatud või õppetöö on olnud peatatud 12 kuud järjest;
 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa tingimuste oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet õppekasvatusala üle teeb haridus- ja teadusministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Sigre Kuiv

Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert, tel: 7350160, sigre.kuiv@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 26-02-2018 11:22 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium