Mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimine

Kui soovite alustada tegevust mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimise valdkonnas, peate taotlema veeteede ametilt tegevusloa enne majandustegevuse alustamist.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab veeteede amet.

Õiguslikud alused

Mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimise alast tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Valitud alal tegutsemiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • auditeeritud kvaliteedisüsteemi olemasolu;
 • auditeerijatel peab olema laevaohvitseri meresõidudiplom ja töökogemus nii laevaohvitserina kui ka auditeerijana ning töökogemus laevaohvitseride koolitamisel või diplomeerimisel või mõni muu vastav töökogemus.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb mereõppeasutuse kvaliteedisüsteemi auditeerimise tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda Eestis, peab ettevõtjal olema auditeeritud kvaliteedisüsteem ja auditeerijatel peab olema laevaohvitseri meresõidudiplomid ja töökogemus nii laevaohvitserina kui ka auditeerijana ning töökogemus laevaohvitseride koolitamisel või diplomeerimisel või mõni muu vastav töökogemus. Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonnalepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • audiitorite pädevustunnistused;
 • auditeerijate töögrupi juhi meresõidudiplom ja töökogemust tõendavad dokumendid laevaohvitserina, auditeerijana, laevaohvitseride koolitajana, diplomeerimisel või muul vastaval ametikohal.

NB! Enne tegevusloa väljastamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Riigilõivu tasumine

Taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot veeteede ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv viitenumbriga 2900073119 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • Swedbank - EE 93 2200 2210 2377 8606
 • SEB EE 89 1010 2200 3479 6011

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlust menetletakse 20 tööpäeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel.

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta (näiteks vahetub audiitorite töögrupi juht), siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist koolituse muutmise kavatsuse, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab veeteede amet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud loakohustusega valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Kui soovite peatada majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel, mille saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuseosutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul; tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb veeteede amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Raul Tell

Veeteede amet, tel: 620 5704, e-post: raul.tell@vta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 10:51 | Teksti koostas: veeteede amet