Mootorsõidukijuhtide koolitaja tegevusluba

Kui soovite alustada tegevust mootorsõidukijuhtide koolituse valdkonnas, peate selleks taotlema tegevusloa.

Tegevusluba on tähtajatu ja selle väljastab haridus- ja teadusministeerium.

Õiguslikud alused

Mootorsõidukijuhtide koolitajate majandustegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusluba antakse, kui taotlejal on:

 • õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende kasutamise võimalus;
 • õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus;
 • õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad õppesõidukid või õppesõidukite kasutamise võimalus;
 • liiklusseaduse § 118 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad mootorsõidukijuhi õpetajad ja §-s 119 sätestatud nõuetele vastavad mootorsõidukijuhi esmaabiõpetajad;
 • liiklusseaduse § 100 lõigetes 6 ja 8 sätestatud nõuetele vastavad õpetatava kategooria õppekavad ja õppedokumentatsioon;
 • õppekavades ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud;
 • õppekavades ettenähtud esmaabikoolituse õppevahendid.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus ja järgmised andmed ja dokumendid:

 • tegevusloa taotlus, kus näidatakse ära taotleja kontaktandmed ning milliste kategooria(te) mootorsõidukijuhtide koolituse korraldamiseks tegevusluba taotletakse ning kinnitus riigilõivu tasumise kohta
 • õpperuumide, õppesõiduväljaku ja õppesõidukite olemasolu või kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
 • õppekava ja õppedokumentatsioon;
 • audiovisuaalsete ja teiste õppevahendite loetelu;
 • mootorsõidukijuhi õpetajate andmed nende vastavuse kohta liiklusseaduse §-s 118 esitatud nõuetele ja kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks;
 • mootorsõidukijuhi esmaabiõpetajate andmed nende vastavuse kohta liiklusseaduse §-s 119 esitatud nõuetele ja kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks.

Taotluse haridus- ja teadusministeeriumile saate esitada teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi või mobiil-ID kaudu).

Tegevusloa taotluse Eesti Hariduse Infosüsteemi esitamise juhend

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 100 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi 3 kuu jooksul pärast kõigi nõutud andmete ja dokumentide esitamist. Tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete täitmise tuvastab maanteeamet eelhaldusaktiga.

Kõik vajalikud dokumendid edastab maanteeametile haridus- ja teadusministeerium, taotleja ise ei pea enne taotluse esitamist maanteeameti poole pöörduma. Kui maanteeametil on taotlejale küsimusi või ettepanekuid, pöördub maanteeamet ise taotleja poole.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidele. Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab haridus- ja teadusministeerium taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib haridus- ja teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade Haridus- ja Teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa tingimuste oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riiklikku ja haldusjärelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle teevad:

 • haridus- ja teadusministeerium;
 • maanteeamet liiklusseaduse § 100 lõigetes 6 ja 8 sätestatud nõuete täitmise üle, õigusega kaasata mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel vajaduse korral terviseameti ametnikke.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Evelyn Saul

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0117, e-post: evelyn.saul@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 11:47 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium