Noorte projektlaagri tegevusluba

Tegevusluba noorte projektlaagrile on vaja taotleda, kui soovite pakkuda noortele võimalust osaleda arendavas ja tervistavas tegevuses.

Õiguslikud alused

Noorte püsi- ja projektlaagrite tegevust ning tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Noorte projektlaagrile tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

  • teil on olemas nõuetele vastavad ruumid tervistava ja arendava puhkuse pakkumiseks;
  • ruumide kasutusõigust kinnitavad dokumendid;
  • teil on olemas nõuetele vastavad noortelaagri juhataja ja kasvatajad;
  • noortelaagri pidajana olete kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlus tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne laagritegevuse algust.

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus elektrooniliselt riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Nõutavad on ka järgmised lisadokumendid:

  • andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele;
  • projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht;
  • kvalifikatsiooninõuetele vastava laagrijuhataja kirjalik nõusolek ning dokumendid, mis võimaldavad tema nõuetele vastavust hinnata;
  • laagri eesmärk ja päevakava.

Taotluse menetlemine

Noorte projektlaagrite tegevuslubade taotlused edastatakse kohalikule omavalitsusele, mille territooriumil projektlaagri korraldaja laagri korraldamist taotleb.

Kohalik omavalitsus vaatab loataotluse läbi vastavalt omavalitsuses kehtestatud korrale.

Tegevusluba noorte projektlaagrile väljastatakse kuni 60 päevaks. Teade noorte projektlaagrile tegevusloa andmise kohta saadetakse taotlejale Eesti Hariduse Infosüsteemis märgitud e-posti teel.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste muutumisel, näiteks kui muutub laagripidaja või kui muutub laagri asukoht, tuleb esitada uus tegevusloa taotlus.

Järelevalve

Noorte projektlaagri üle teeb järelevalvet kohalik omavalitsus, mis on andnud laagripidajale loa projektlaagri korraldamiseks.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Aare Vilu

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0218, e-post: aare.vilu@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 06-02-2018 14:47 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium