Noorte püsilaagri tegevusluba

Tegevusluba noorte püsilaagrile on vaja taotleda, kui soovite pakkuda noortele võimalust osaleda arendavas ja tervistavas tegevuses.

Õiguslikud alused

Noorte püsilaagrite tegevust ning tegevusloa taotlemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Noorte püsilaagrile tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teil on olemas nõuetele vastavad ruumid;
 • ruumide omandi- või rendiõigust kinnitavad dokumendid ruumide ja maa-ala vastavust kinnitavad tõendid terviseametist ja päästeametist;
 • teil on olemas nõuetele vastava kvalifikatsiooniga noortelaagri juhataja ja kasvatajad;
 • noortelaagri pidajana olete kantud äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel. Infot teistes Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa taotlus esitatakse hiljemalt kolm kuud enne laagritegevuse algust. Tegevusloa saamiseks esitage taotlus riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi või mobiil-ID abil).

Nõutavad on ka järgmised lisadokumendid:

 • noortelaagri põhimäärus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastava laagrijuhataja kirjalik nõusolek ning dokumendid, mis kinnitavad tema nõuetelevastavust;
 • andmed noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), maa-ala ja sisustuse kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
 • laagrivahetuse tegevuskava.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Noorte püsilaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasuge riigilõiv 50 eurot. Riigilõiv tasutakse rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

 • SEB - EE891010220034796011;
 • Swedbank - EE932200221023778606.

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium võtab taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Kõigi nõutud ja korrektselt vormistatud dokumentide laekumisel vaadatakse taotlus läbi 30 päeva jooksul.

Haridus- ja teadusministeerium kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidele. Kui taotlus ei ole nõuetekohane, st esitamata on nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab haridus- ja teadusministeerium taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale puuduste kõrvaldamise tähtaja. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib haridus- ja teadusministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusluba noorte püsilaagrile väljastatakse tähtajatult. Käskkiri noorte püsilaagrile tegevusloa väljastamise kohta saadetakse taotlejale Eesti Hariduse Infosüsteemis märgitud e-posti teel.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste muutumisel, näiteks kui muutub laagripidaja või kui muutub laagri asukoht, tuleb esitada uus tegevusloa taotlus.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee. Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Haridus- ja teadusministeerium võib tegevusloa kehtetuks tunnistada ka järgmistel juhtudel:

 • kui noortelaagri pidaja on esitanud noortelaagri tegevusloa taotlemisel valeandmeid;
 • teinud otsuse noortelaagri tegevuse lõpetamise kohta;
 • noorelaagri pidajale on välja kuulutatud pankrot;
 • noortelaagri pidaja või noortelaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või noortelaagri pidaja ei ole etteantud tähtaja jooksul ja korras täitnud riikliku järelevalve teostamise käigus tehtud ettekirjutust.

Järelevalve

Noorte püsilaagri õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku või haldusjärelevalvet haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel noortelaagri asukohajärgne maavanem, määrates selleks riiklikku või haldusjärelevalvet teostavad ametnikud.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Aare Vilu

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0218, e-post: aare.vilu@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 07-02-2018 14:44 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium