Ohtlikku veost vedavate autojuhtide koolitaja tegevusluba

Kui soovite hakata korraldama ohtlikku veost vedava autojuhi põhi- või erikoolitust või asjakohast täienduskoolitust, peate selleks taotlema tegevusluba.

Tegevusluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Õiguslikud alused

Nõuded taotlejale

Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise taotleja peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või
 • olema kantud Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS).

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse esitamine

Taotlus autojuhikoolituse korraldamise tegevusloa saamiseks tuleb esitada maanteeametile.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
 2. ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 3. teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 4. tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 5. taotlusele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 6. kui ettevõtja soovib, et talle antava tegevusloa kehtivusaega piirataks võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 7. andmed koolituse läbiviimiseks sobiva õpperuumi ja sisustuse kasutamise võimaluse kohta;
 8. lähtuvalt koolituse liigist autoveoseaduse § 39 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele vastav veoautojuhi või bussijuhi koolituse õppekava;
 9. õppekavas ettenähtud õppeainete andmiseks vajalike õppevahendite ning tarvikute loetelu;
 10. lektori vastavust autoveoseaduse § 45 lõigetes 4-6 sätestatud nõuetele tõendavad dokumendid;
 11. lektori allkirjastatud kirjalik nõusolek koolituse tegemiseks.

Tegevusloa taotluse saate esitada:

Taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@mnt.ee;
 • posti teel maanteeametile aadressil Teelise 4, 10916 Tallinn.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 100 eurot.

Tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot.

Tasuge riigilõiv rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB pank – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Makse tasumisel märkige viitenumber 10602008005990.

Taotluse menetlemine

Taotluse menetlusaeg on kuni 30 päeva. Ettevõtjat teavitatakse tegevusloa väljastamisest lihtkirja või e-posti teel.

Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Tegevusluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui tegevusloa taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvates andmetes on toimunud muudatused (nt ettevõtte nime, aadressi või kontaktandmete muudatused), peab nendest tegevusloa väljaandjat viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul kirjalikult teavitama, näidates ära muutunud andmed.

Majandustegevusest ajutine loobumine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa kehtivuse teatud ajaks peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõtjal esitada tegevusloa andjale kirjalik avaldus.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • kui ettevõtja on tegevusloa taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud käesoleva seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa tingimuste oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Järelevalvet ohtlikku veost vedavate autojuhtide koolituse üle teeb maanteeamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Andrus Raamat

Maanteeamet, tel: 636 1114, e-post: andrus.raamat@mnt.ee

Kaarel Tang

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6449, e-post: Kaarel.Tang@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 31-05-2018 14:38 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium