Turvatöötajate õppe korraldaja tegevusluba

Kui soovite hakata korraldama turvatöötajate õpet, peate selleks taotlema tegevusluba.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Õiguslikud alused

Tegevusloa taotlemist turvatöötaja õppe läbiviimiseks reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui tema aineline baas, õpetajad ja õppekava võimaldavad järgida turvatöötaja kvalifikatsiooninõudeid. Lisaks peab ettevõtja järgima oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest tulenevaid nõudeid.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõte on asutatud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba käesolevas juhendis nimetatud tingimustel.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada avaldus, millel on märgitud ettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress), tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood. Lisada tuleb ka õppekava ning turvatöötajate õpet korraldavate isikute nimekiri. Samuti tuleb lisada tõend, et ettevõtja aineline baas vastab nõuetele.

Turvatöötaja õppekava kehtestab turvatöötajate väljaõpet ja täienduskoolitust korraldava juriidilise isiku õppeasutus, järgides kutseseaduse alusel kehtestatud kutsestandardit.

Taotluse saate esitada haridus- ja teadusministeeriumile elektrooniliselt riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 100 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900073546:

  • SEB - EE891010220034796011
  • Swedbank - EE932200221023778606

Taotluse menetlemine

Haridus- ja teadusministeerium lahendab taotluse kolme kuu jooksul pärast kõigi õigusaktides nõutud andmete ja dokumentide esitamist. Tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate nõuete täitmise tuvastab eelhaldusaktiga politsei- ja piirivalveamet.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Kui soovite ajutiselt loobuda majandustegevusest, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutise loobumise teatel, mille saate esitada haridus- ja teadusministeeriumi e-posti aadressil hm@hm.ee.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba muutub kehtetuks järgmistel juhtudel:

  • tegevusloa tähtaja möödumisel, kui tegevusluba oli antud tähtaegsena;
  • füüsilisest isikust ettevõtja surma ning juriidilisest isikust ettevõtjate likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral, kui tegevusluba ei anta üle majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §46 kohaselt.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet turvatöötajate õppe üle teeb haridus- ja teadusministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Evelyn Saul

Haridus- ja teadusministeerium, tel: 735 0117, e-post: evelyn.saul@hm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Eesti Hariduse Infosüsteem, tel: 735 0577, 735 0574, e-post: ehis.tugi@hm.ee

Viimati muudetud: 22-01-2018 16:27 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium