Hasartmängude korraldamise tegevusluba

Hasartmängude korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite korraldada hasartmänge. Tegevusluba antakse eraldi õnnemängude, totode ja osavusmängude korraldamiseks.

Tegevusluba annab õiguse korraldusloa taotlemiseks, kehtib tähtajatult ja selle väljastab maksu- ja tolliamet.

Tegevusluba pole vaja taotleda, kui soovite korraldada:

 • osavusmänge, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus;
 • loteriisid, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot;
 • kaubanduslikku loteriid.

Õiguslikud alused

Hasartmängukorraldaja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Õnnemängu korraldamise tegevusluba võib taotleda aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt 1 000 000 eurot.

Toto korraldamise tegevusluba võib taotleda aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt 130 000 eurot.

Osavusmängu korraldamise tegevusluba võib taotleda aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt 25 000 eurot.

Hasartmängukorraldaja peab olema usaldusväärne juriidiline isik, kellele hasartmängude korraldamine on ainus tegevusala.

Hasartmängukorraldaja olulise osalusega aktsionäride või osanike ega juhtorgani liikmete hulka ei tohi kuuluda isik:

 • keda on kohtulikult karistatud;
 • kes on korraldanud hasartmängu ilma tegevus- või korraldusloata või kelle juhitud ettevõtte tegevusluba on seaduse rikkumise tõttu kehtetuks tunnistatud;
 • kes on raske juhtimisvea tõttu põhjustanud äriühingu maksejõuetuse.

Enne tegevusloa andmise otsustamist kontrollitakse tegevusloa taotleja vastavust hasartmängukorraldajale esitatavatele nõuetele ja eelneva kolme aasta maksukäitumist ning kogutakse vajaduse korral täiendavaid tegevusloa taotlejat iseloomustavaid andmeid, et veenduda tegevusloa taotlemisel esitatud dokumentide õigsuses ning tegevusloa taotleja usaldusväärsuses ja heas maines.

Piiriülene tegutsemine

Hasartmängude korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõuded. See tähendab, et teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist saadud tegevusluba ei anna teile õigust pakkuda hasartmänge Eestis ja vastupidi.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus (20.16 KB, PDF) ning

 • andmed ja dokumendid tegevusloa taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaega, elukohta, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning tegevusloa taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete usaldusväärsust ja hasartmänguseaduse nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida peate oluliseks esitada. Samuti ka hasartmänguseaduse § 11 lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed ja dokumendid;
 • andmed tegevusloa taotleja audiitori kohta, mis sisaldavad tema nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 • aktsionäride või osanike nimekiri, milles on toodud iga aktsionäri või osaniku nimi, registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või osaniku poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osade suuruse ja häälte arvu kohta;
 • tegevusloa taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta hasartmänguseaduse § 11 lõikes 2 nimetatud andmed ja dokumendid.

Kui tegemist on asutamisel oleva äriühinguga, lisage taotlusele asutamisleping või asutamisotsus või vähemalt neist ühe notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakiri. Asutamisel olevale ettevõtjale antav tegevusluba hakkab kehtima kõige varem tema poolt õigusvõime omandamisel.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv:

 • õnnemängu korraldamiseks 47 940 eurot;
 • osavusmängu korraldamiseks 3200 eurot;
 • toto korraldamiseks 31 960 eurot.

Hasartmängu tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB pank – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Maksekorraldusel märkige viitenumber 2900082919.

Taotluse menetlemine

Hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluse esitamist saadab maksu- ja tolliamet teile esmase vastuse.

Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta nelja kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast tegevusloa taotluse saamist.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel.

Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui muutuvad asjaolud, mida tegevusloa saamise eeldusena kontrolliti (vt. Nõuded taotlejale), peate teavitama maksu- ja tolliametit vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust.

Teist sõltumatult toimunud muudatustest ja muude tegevusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Olulise osaluse muutustest tuleb teavitada vastavalt hasartmänguseaduse §-dele 11-15.

Taotlus muudatuste kohta tuleb esitada:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui ilmneb, et olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma, või kui loobute majandustegevusest.

Samuti võib tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui:

 • tegevusloa omaja on korduvalt ja olulisel määral rikkunud talle käesoleva seadusega pandud kohustusi;
 • tegevusloa omaja on korraldanud hasartmängu ilma hasartmängu korraldamise korraldusloata;
 • tegevusloa omaja ei täida käesoleva hasartmänguseaduse §-s 9 või 10 sätestatud nõudeid;
 • isikul, kellele on antud tegevusluba õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamiseks, ei ole üle ühe aasta olnud ühtegi kehtivat õnnemängu, toto või osavusmängu korraldusluba või ta ei ole sama ajavahemiku vältel mõjuva põhjuseta tegelenud õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamisega;
 • tegevusloa omaja ei ole tähtajaks täitnud korrakaitseorgani ettekirjutust ning kohus ei ole ettekirjutust kehtetuks tunnistanud;
 • tegevusloa omaja on toime pannud tahtliku maksuõigusrikkumise;
 • kõik hasartmängukorraldajale väljastatud korraldusload on tunnistatud kehtetuks;
 • tegevusloa omaja on toime pannud rahapesu või korduvalt rikkunud õigusaktiga kehtestatud rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise korda.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega hasartmängude korraldamise üle tegeleb maksu- ja tolliamet.

Riikliku järelevalvega tarbijaõiguste ning reklaami valdkonnas tegeleb tarbijakaitseamet.

Riikliku järelevalvega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas tegeleb rahapesu andmebüroo.

Kontaktinfo

Sisuline info

Ranno Aednurm

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2023 e-post: ranno.aednurm@emta.ee

Riina Rünt

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2024, e-post: riina.rynt@emta.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 12:03 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet