Hasartmängude korraldusluba

Hasartmängude korraldusluba on vaja taotleda, kui soovite korraldada hasartmänge ja teil on juba olemas hasartmängude korraldamise tegevusluba.

Korraldusluba annab õiguse hasartmängu mängukoha avamiseks või hasartmängu kaughasartmänguna korraldamiseks ja selle väljastab maksu- ja tolliamet.

Õiguslikud alused

Hasartmängukorraldaja tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Korraldusluba antakse üksnes hasartmängu korraldamise tegevusloa omajale, va hasartmänguseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

Piiriülene tegutsemine

Hasartmängude korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõudeid. See tähendab, et teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist saadud tegevusluba ei anna Teile õigust pakkuda hasartmänge Eestis või taotleda siinset korraldusluba ja vastupidi.

Taotluse täitmine ja esitamine

Kui soovite saada korraldusluba mängukoha avamiseks, toto, loterii või täiendava õnnemängu korraldamiseks, esitage taotlus (23.24 KB, PDF) koos järgmiste lisadokumentidega.

Õnnemängu, toto või osavusmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:

 • valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamiseks taotluses näidatud aadressil, v.a Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvas mängukohas;
 • mängukoha plaan ja kirjeldus;
 • teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta;
 • mängureeglid;
 • ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendat avatest turvameetmetest;
 • teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Toto puhul panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu tuleb täiendavalt lisada telefoninumbrid, Interneti aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel.

Loterii korraldusloa taotlusele tuleb lisada:

 • mängureeglid;
 • teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Klassikalise loterii puhul panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu tuleb täiendavalt lisada telefoninumbrid, Interneti aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel.

Kiirloterii puhul tuleb lisada pileti kavand koos loteriipiletite turvaelementide kirjeldusega.

Täiendava õnnemängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada täiendava õnnemängu mängureeglid.

Kaughasartmängud

Kui soovite saada korraldusluba hasartmängu korraldamiseks kaughasartmänguna, esitage taotlus (20.39 KB, PDF) koos järgmiste lisadokumentidega:

 • teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta;
 • mängureeglid;
 • ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendat avatest turvameetmetest;
 • teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele;
 • andmed hasartmängu kaughasartmänguna korraldamisel kasutatava tarkvara kohta;
 • sõltumatu eksperthinnang kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta hasartmänguseaduse §-s 54 sätestatud nõuetele;
 • telefoninumbrid, Interneti-aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad hasartmängus osaleda;
 • andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ning mängijate vahel.

Detailsema info kaughasartmängu korraldusloa nõuete kohta leiate maksu- ja tolliameti kodulehelt

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Hasartmängu (v.a loterii) korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3200 eurot.

Loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Hasartmängu korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutavat riigilõivu saab kanda alljärgnevatele rahandusministeeriumi pangakontodele:

 • SEB pank – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Maksekorraldusel märkida viitenumber 2900082919.

Taotluse menetlemine

Hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3. tööpäeval esitab maksu- ja tolliamet esmase vastuse.

Maksu- ja tolliamet teeb otsuse korraldusloa andmise või sellest keeldumise kohta kahe kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul korraldusloa taotluse saamisest arvates.

Teid teavitatakse korraldusloa väljastamisest e-posti teel.

Korraldusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Korraldusluba väljastatakse kuni 20 aastaks.

Korraldusloa tingimuste muutmine

Korraldusloa taotlusel märgitud andmete muudatustest tuleb maksu- ja tolliametit teavitada esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Info muudatuste kohta tuleb esitada:

Korraldusloa kehtetuks tunnistamine

Korraldusloa tunnistatakse kehtetuks, kui ilmneb, et olete korraldusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud korraldusloa andmisest keelduma või kui loobute majandustegevusest.

Samuti võib korraldusloa kehtetuks tunnistada hasartmänguseaduse §-s 30 toodud alustel.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega hasartmängude korraldamise üle tegeleb maksu- ja tolliamet.

Riikliku järelevalvega tarbijaõiguste ning reklaami valdkonnas tegeleb tarbijakaitseamet.

Riikliku järelevalvega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas tegeleb rahapesu andmebüroo.

Kontaktinfo

Sisuline info

Ranno Aednurm

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2023, e-post: ranno.aednurm@emta.ee

Riina Rünt

Maksu- ja tolliamet, tel: 676 2024, e-post: riina.rynt@emta.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 30-01-2018 12:20 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet