Postiteenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada järgnevaid postiteenuseid:

 • universaalne postiteenus;
 • kirisaadetise edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena;
 • postipaki edastamine nii liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena.

Tegevusluba kehtib viis aastat ja selle väljastab konkurentsiamet.

Tegevusloa universaalse postiteenuse osutamiseks saate esitada ainult siis, kui olete võitnud konkurentsiameti korraldatud avaliku konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks.

Õiguslikud alused

Postiteenuse osutamise tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • teie ja teie poolt taotluses esitatud tegevus vastab postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
 • teie poolt esitatud tüüptingimused on kooskõlas õigusaktidega ja vastavad postiseaduse eesmärkidele;
 • teil on postiteenuse osutamiseks vajalik postivõrk või selle kasutusõigus;
 • teil ja teid juhtima õigustatud isikul ei tohi olla karistusregistris karistusandmeid ameti- või majandusalase kuriteo kohta;
 • olete tasunud riigilõivu.

Piiriülene tegutsemine

Kui teil on olemas tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis postiteenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba teil Eestis tegutsemiseks vaja ei ole. Sellisel juhul tuleb teil esitada konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Kui teil on Eestis postiteenuse osutamiseks tegevusluba ja te soovite osutada teenust ka mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis te vajate selle lepinguriigi poolt ettenähtud majandushaldusasutuse kooskõlastust. Kuna lepinguriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad, on soovitatav enne taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi asutuse poole.

Info tegutsemiseks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • asutamisel oleva juriidilise isiku puhul asutamislepingu või asutamisotsuse notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakirja;
 • dokumendid, mis tõendavad teenuse osutamiseks vajaliku postivõrgu olemasolu või selle kasutusõigust;
 • postiteenuse osutamise tüüptingimused;
 • ettepanek tegevusloa kõrvaltingimuste kohta (tegevuse alustamise kuupäev; geograafiline piirkond, kus tegevusloa omaja osutab ise teenust, ja vajadusel geograafiline piirkond, kus tema nimel osutab teenust teine postiteenuse osutaja; juurdepääsupunktide arv, nende asukohtade andmed ja postkontorite minimaalsed lahtiolekuajad; muud tingimused, mis tulenevad postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud õigustest või kohustustest).

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv universaalse postiteenuse tegevusloa korral 1180 eurot ja kirisaadetise ning postipakkide liht-, täht-, väärt- kui ka partiisaadetisena edastamise tegevusloa korral 370 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga 2900080089:

 • Swedbank - EE932200221023778606
 • SEB - EE891010220034796011
 • Luminor Bank - EE701700017001577198
 • Danske Bank - EE403300333416110002

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse kuni 30 päeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest viie tööpäeva jooksul e-kirja teel. Tegevusluba väljastatakse elektroonselt. Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega võimalikult koheselt pärast taotluse esitamist e-kirja teel ühendust. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

Tegevusluba kehtib viis aastat.

Uue tegevusloa saamiseks esitage tegevusloa taotlus Konkurentsiametile vähemalt 60 päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite muuta tegevusloa tingimusi või teenuse tüüptingimusi, peate esitama Konkurentsiametile sellekohase taotluse:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui te ei saa täita tegevusloa kõrvaltingimusi või postiseaduses ettenähtud kohustusi, peate sellest Konkurentsiametit viivitamatult kirjalikult teavitama. Teates tuleb loetleda kohustused, mida te ei suuda täita, nimetada täitmata jätmise põhjused ja tegevusloa kehtivuse peatamise tähtaeg.

Kui te soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, tuleb teil esitada Konkurentsiametile sellekohane taotlus kas:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui:

 • te olete tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • te loobute postiteenuse osutamisest;
 • teie suhtes kehtib postiteenuste valdkonnas kohtuotsusega kohaldatud keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Konkurentsiamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui:

 • te ei ole tegevusloas nimetatud tegevust alustanud tegevusloas ettenähtud kuupäevaks või lõpetate nimetatud tegevuse tegevusloa kehtivusajal;
 • teie suhtes on välja kuulutatud pankrot;
 • te rikute oluliselt tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva postiteenuse nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tekib tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning postiteenuse tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutev tingimus.

Järelevalve

Postside valdkonnas tegeleb riikliku järelevalvega konkurentsiamet.

Kontaktinfo

Sisuline info

Indrek Ahermaa

Konkurentsiamet, tel: 667 2510, e-post: indrek.ahermaa@konkurentsiamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 18-01-2018 16:24 | Teksti koostas: konkurentsiamet