Sideteenuse osutaja majandustegevusteade

Kui soovite alustada üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamist, peate majandustegevuse registrile esitama elektroonilise side teenuse osutamise teate.

Elektroonilise side teenuste hulka kuuluvad:

 • telefoniteenus;
 • mobiiltelefoniteenus;
 • andmesideteenus;
 • püsiliiniteenus;
 • kaabelleviteenus;
 • võrguteenus (sh juurdepääs, sidumine, virtuaalvõrguteenus);
 • muu elektroonilise side teenus.

Õiguslikud alused

Sideettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded esitajale

Igal isikul on õigus alustada elektroonilise side teenuse osutamist.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb sideettevõtjana teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib püsivalt tegutseda Eestis, tuleb ettevõtjal asutada välismaa äriühingu filiaal ja esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes ajutiselt osutavad sideteenust Eestis, kui eriseadus ei sätesta majandustegevusteate esitamise kohustust.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja korral nimi, registrikood, selle puudumisel isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, ärinime olemasolu korral ärinimi;
 • juriidilisest isikust ettevõtja korral ärinimi ja registrikood (selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon));
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • sideteenuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • sideteenuse lõpetamise kuupäev, kui sideteenus on kavandatud kindlaks ajavahemikuks;
 • osutatava sideteenuse liik;
 • sideteenuse geograafiline piirkond;
 • osutatava sideteenuse kirjeldus.

Juhul kui osutatavaid teenuseid on mitu, siis soovitame teate elektroonilisel esitamisel iga teenuse kirjelduse eraldi failina teha.

Majandustegevusteate saate esitada:

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtja saab majandustegevuse registris ise muuta nii üldandmeid kui ka teavitada majandustegevuse muutumisest:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage punktis majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Teate saate esitada:

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet sideteenuse osutamise üle teeb tehnilise järelevalve amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Anne Tuisk

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2083, e-post: anne.tuisk@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 08-03-2018 11:07 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet