Kaubandusettevõtja majandustegevusteade

Seaduses (alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus, rahvatervise seadus) sätestatud juhul on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist majandustegevusteade.

Alkoholi või tubakatoodete, samuti tubakatoodetega seonduvate toodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:

 • jaekaubandus
 • hulgikaubandus
 • toitlustamine

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud lõhkeaine lähteaine, biotsiidide või hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal. Kui ettevõtja alustab kaubandustegevust samal ajal mitmel teatamiskohustusega tegevusalal, võib ettevõtja esitada kõikides majandustegevusteadetes esitamisele kuuluvad andmed ühes majandustegevusteates.

Erinevate teatamiskohustusega kaupade müügiga tegelemise alustamiseks ühes kohas võib ettevõtja esitada nende kohta ühe majandustegevusteate, märkides teatele kõik selles tegevuskohas müüdavad kaubad.

Majandustegevusteade majandustegevusega alustamiseks kaubandustegevuse valdkonnas tegeleva ettevõtjana tuleb esitada majandustegevuse registrile.

Õiguslikud alused

Õigusaktid, mis reguleerivad kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja tegevust:

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb kaubandustegevuse valdkonnas teises Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda püsivalt Eestis, tuleb ettevõtjal esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes müüvad kaupa Eestis ajutiselt.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtja andmed (nimi, registrikood, kontaktandmed);
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse asjaomasel tegevusalal lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed, juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus;
 • tegevuskoha andmed (tegevuskoha määrang, olemasolu korral nimi, e-kaubanduse korral veebilehe aadress, tegevuskoha kontaktandmed, tegevuskoha aadress, tegevuskohaks oleva liiklusvahendi identifitseerimise tunnus, tegevuskoha puudumise korral vastavasisuline teave);
 • kaup, mida soovitakse müüa (alkohol, tubakatooted, kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiid, hambavalgendustooted). Käideldava alkoholi puhul alkoholi määratlus vastavalt alkoholiseaduse § 2 lõigetes 2 ja 4–7 sätestatule, kusjuures vastavasisuline teave märgitakse iga tegevuskoha osas;
 • kui hulgikaubanduse tegevusalal tegutsev ettevõtja soovib tegeleda alkoholi impordi või ekspordiga, siis sellekohane teave;
 • kui jaekaubanduse või toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja soovib tegeleda alkohoolse joogi impordi või ekspordiga, siis sellekohane teave;
 • andmed tubakatoodete impordi või ekspordi kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses.

Majandustegevusteate saate esitada:

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel. Kindlasti veenduge, et teie kontaktandmed oleksid õiged.

Majandustegevusteate andmeid saate muuta:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täielikul loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Majandustegevusest loobumise teate saate esitada:

Majandustegevusteate andmete kinnitamine

Ettevõtjana peate MTR-s oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama 1 kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga. Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Järelevalve

Järelevalvet kaubanduse valdkonnas teevad tarbijakaitseamet, terviseamet ja valla- või linnavalitsused.

Lisaks teevad järelevalvet vastavalt eriseadustega määratud ülesannetele maksu- ja tolliamet, veterinaar- ja toiduamet, tööinspektsioon ning keskkonnainspektsioon.

Kontaktinfo

Sisuline info

Anne Laar

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 6256 411, e-post: anne.laar@mkm.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 12-03-2018 16:53 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium