Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda hüdrogeoloogiliste tööde valdkonnas ja teha järgmisi töid:

 • hüdrogeoloogilised uuringud;
 • hüdrogeoloogiline kaardistamine;
 • puurkaevude ja -aukude projekteerimine;
 • soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude projekteerimine;
 • puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja lammutamine;
 • soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja lammutamine.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaministeerium.

Õiguslikud alused

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemist reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab teie heaks lepingu alusel tegutsema füüsiline isik:

 • kellel on vähemalt kaheaastane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise kogemus hüdrogeoloogiliste tööde alal, milleks luba taotletakse;
 • kelle viimasest praktilisest töökogemusest pole möödunud rohkem kui kaks kalendriaastat;
 • kellel on oskused ja teadmised, sealhulgas geoloogiaalased teadmised hüdrogeoloogiliste tööde alal, milleks luba taotletakse;
 • kes teab hüdrogeoloogiliste tööde alaste õigusaktide nõudeid valdkonna kohta, milles ta tegutseb;
 • kelle varasemad hüdrogeoloogilised tööd valdkonnas, milleks tegevusluba taotletakse, vastavad õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja töö eesmärgile.

Lisaks peab teie heaks lepingu alusel tegutseval füüsilisel isikul olema:

 • geoloogiaalane kõrgharidus, kui te soovite tegevusluba hüdrogeoloogilisteks uuringuteks või hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks;
 • geoloogia- või keskkonnatehnoloogiaalane kõrgharidus, kui te soovite tegevusluba puurkaevude ja -aukude või soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks.

Lisaks peab teil olema puurmasin õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastavate puurkaevude ja -aukude rajamiseks või garantii pangast puurmasina soetamise investeeringu finantseerimise kohta, kui te soovite tegevusluba puurkaevude ja -aukude või soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimiseks või rekonstrueerimiseks.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge enda valdkonna pädeva asutuse poole.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb hüdrogeoloogiliste tööde tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, siis peab ta taotlema loakohustusest vabastamist.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • kirjalik tõend kaheaastase hüdrogeoloogiliste tööde tegemise kogemuse kohta ja vähemalt 3 näidet tehtud tööde kohta;
 • geoloogiaalast kõrgharidust tõendav diplom, kui tegevusluba taotletakse hüdrogeoloogilisteks uuringuteks või hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks;
 • geoloogia- või keskkonnatehnoloogiaalast kõrgharidust tõendav diplom, kui tegevusluba taotletakse puurkaevude ja -aukude või soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks;
 • kasutatava puurmasina tehnilise passi koopia ja kasutatavate puurimistehnoloogiate kirjeldus, kui tegevusluba taotletakse puurkaevude ja -aukude või soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimiseks või rekonstrueerimiseks.

Taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv 20 eurot rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606
 • Danske Bank - EE403300333416110002
 • Luminor - EE701700017001577198

Makse tasumisel märkige viitenumber 2900072987.

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 30 päeva.

Taotluse alusel teeb keskkonnaministri moodustatud hüdrogeoloogiliste tööde tegevusloa komisjon loa andmise või andmisest keeldumise otsuse. Komisjoni istungile kutsutakse taotluse lahendamiseks ka teie ettevõttes hüdrogeoloogiliste tööde eest vastutavad isikud.

Tegevusloale võib lisada järgmisi kõrvaltingimusi:

 • lubatud hüdrogeoloogiliste tööde täpsed nimetused, eesmärgiga tagada hüdrogeoloogiliste tööde asjatundlik tegemine sõltuvalt taotleja omandatud kõrghariduse valdkonnast ning hüdrogeoloogiliste tööde alasest kogemustest, oskustest ja teadmistest;
 • puurkaevude ja -aukude rajamisel või rekonstrueerimisel luba puurida ainult teatud põhjaveekihti, maapinnalt esimesse põhjaveekihti või ainult teatud piirtootlikkusega puurkaeve, eesmärgiga tagada põhjavee kaitse nõuete täitmine sõltuvalt tegevusloa taotleja kasutuses olevast puurmasinast ja puurimise tehnoloogiast.

Pärast tegevusloa andmise otsust kantakse see majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, küsitakse ettevõtjalt täiendavaid andmeid ja määratakse nende esitamiseks mõistlik tähtaeg.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta (näiteks ettevõttest lahkub või vahetub vastutav spetsialist või kasutate uut puurmasinat), siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Teie esitatud tegevusloa muutmise taotlust lahendab keskkonnaministri moodustatud komisjon tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse hüdrogeoloogiliste tööde valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Kui soovite peatada loakohustusega majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel.

Majandustegevusest täielikult loobumiseks loetakse ka seda, kui te ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • olete tegevusloa taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • olete majandustegevusest loobunud;
 • teie suhtes kehtib asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev asjaomane majandustegevuse keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevause keelu kehtimine;
 • olete rikkunud põhjavee kaitse nõudeid, millega on kaasnenud põhjavee liigvähenemine või reostumine või selle oht;
 • olete põhjustanud oma tegevusega puurkaevu või puuraugu kahjustamise või selle ohu.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegelevad keskkonnaministeerium, keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Kersti Türk

Keskkonnaministeerium, tel: 626 2809, e-post: kersti.turk@envir.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 24-01-2018 10:56 | Teksti koostas: keskkonnaministeerium