Kaaviarikäitlemise majandustegevusteade

Kaaviarikäitlemine on kaaviari (taas)pakendamine või töötlemine ekspordi, reekspordi või ühendusesisese kaubavahetuse eesmärgil.

Kui soovite alustada tegevust kaaviarikäitlemise valdkonnas, peate majandustegevuse registrile esitama majandustegevusteate enne majandustegevuse alustamist.

Õiguslikud alused

Valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevust reguleerivad:

Nõuded esitajale

Kaaviari käitleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • isik on tunnustatud toidukäitlemise ettevõtjana;
 • isik säilitab piisavad dokumendid imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud või turustatud kaaviari kohta ning esitab vastavalt kehtestatud vormile sellekohase igaaastase aruande, mis sisaldab imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud või turustatud kaaviari kogust, päritolu ja märgistust;
 • isik märgistab pakendatud, sealhulgas taaspakendatud ja töödeldud kaaviari pakendid kehtestatud korras;
 • juriidiline isik määrab isiku, kes ettevõttes vastutab kaaviari töötlemise, pakendamise ja turustamise eest;
 • isik ei ole viimase kolme aasta jooksul rikkunud ohustatud liikidega kauplemisele kehtestatud nõudeid.

Piiriülene tegutsemine

Kaaviari ekspordile, reekspordile või ühendusesisele kaubavahetusele on kehtestatud ühised nõuded kogu Euroopa Liidus. Samuti on üleeuroopaline nõue, et sellel eesmärgil tohib kaaviari käidelda üksnes liikmesriigi CITES korraldusasutuses registreeritud ettevõte. Kuna kõikides liikmesriikides on olemas CITES korraldusasutused, siis ei ole põhjust teises liikmeriigis tegutsevat ettevõtet registreerida Eestis.

Kõik kaaviari ekspordi, reekspordi või ühendusesise kaubavahetusel nõutavad dokumendid on kehtivad kogu Euroopa Liidus.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ettevõtja ärinimi ja registrikood, tegelik asukoht ja aadress ning toimivad kontaktandmed;
 • soovitud tegevusala liigitused;
 • käitlemise tegevuskoha või tegevuskohtade aadressid ja kontaktandmed;
 • majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • teate esitaja allkirjaõigusliku isiku andmed.

Majandustegevusteate allkirjastab juhatuse liige või muu allkirjaõiguslik isik. Volitust omava isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatlt e-posti aadressil: register@mkm.ee;
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 või
 • notari kaudu.

NB! Pakendatud ja taaspakendatud ning töödeldud kaaviari pakendite märgiste väljastamise eest tasutakse riigilõivu:

 • esimese 500 märgise eest 320 eurot;
 • iga järgmise 500 märgise eest 130 eurot.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel. Kindlasti veenduge, et teie kontaktandmed oleksid õiged.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Järelevalve

Kaaviari käitlemise nõuete üle teeb järelevalvet keskkonnainspektsioon.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Kadri Alasi

Keskkonnaministeerium, tel: 626 2882, e-post: kadri.alasi@envir.ee

Jaanus Tuusti

Keskkonnaamet, tel: 511 8445, e-post: jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 25-01-2018 09:32 | Teksti koostas: keskkonnaamet