Loomaaia tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite pidada loomaaeda.

Loomaaed on koht, kus loomi alaliselt peetakse avalikuks näitamiseks seitse või enam päeva aastas. Loomaaiana käsitletakse kohta, kus peetakse esmajoones loodusliku loomastiku hulka kuuluvate liikide isendeid looduskaitseseaduse mõistes, kes on samaaegselt metsloomad asjaõigusseaduse mõistes, ning samuti võõrliikide isendeid. Pelgalt põllumajandus- või lemmikloomade näitamiseks mõeldud kohta reeglina loomaaiana ei käsitleta.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaamet.

Õiguslikud alused

Loomaaia tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa taotleja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.

Tegevusloa taotleja peab tegevusloa taotlemisel näitama, et:

 • loomaaed on planeeritud ja ehitatud selliselt, et oleks tagatud loomade tervis ja heaolu ning välditud loomade põgenemine;
 • loomaaia projekt vastab loomaaia planeeringule esitatavatele nõuetele;
 • loomade avalikul näitamisel loomaaias on nende tervis ja heaolu tagatud nõuetekohase pidamisega;
 • taotlejal on loomaaias töötamiseks sobiva erialase ettevalmistusega töötajad;
 • taotlejal on piisavad rahalised vahendid loomaaia ehitamiseks ja loomaaia ülesannete täitmiseks.

Tegevusloa taotleja peab enne tegevusloa taotlemist korraldama, et:

 • kinnistule, kus loomaaia rajatised reaalselt asuvad, on kehtestatud sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa;
 • ehitised ja rajatised, kus loomaaed reaalselt asub, on registreeritud ehitisregistris ning neile on väljastatud kõik vajalikud ehitusload ja kasutusload.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja vajadusel järgmised lisadokumendid:

 • loomaaia tegevuseks vajaliku maa-ala katastritunnus ja kinnistusraamatu registriosa number;
 • loomaaia tegevuseks vajaliku maa-ala taotlejale kuulumist või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
 • loomaaia loomaliikide loetelu, milles on märgitud ka loomaliigi ladinakeelne nimetus ja loomaaia jaoks kavandatav isendite hulk;
 • loomaaia administratsiooni ametikohtade loetelu koos ametijuhenditega ning loa taotlemise hetkel täitmata ametikohtade loetelu;
 • kui loomaaial puudub koosseisuline veterinaartöötaja, siis esitada loomaaeda teenindava veterinaariga sõlmitud teenuse sisseostmise leping;
 • ülevaade loomaaia ehitistest või loomaaia ehitusprojekt koos ehitiste valmidusastme kirjeldusega;
 • järgmise majandusaasta vältel täiendavalt ehituseks ja loomaaia pidamiseks vajalike vahendite kalkulatsioon koos vajalike finantsvahendite kavandatavate allikate kirjeldusega.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 20 eurot viitenumbriga 2900081693 rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606
 • Danske Bank - EE403300333416110002
 • Luminor - EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Tegevusloa taotluse lahendab keskkonnaamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga ühendust 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist ning antakse võimalus puudused kõrvaldada 30 päeva jooksul.

Tegevusloa väljastamisest teavitatakse e-posti või lihtkirja teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste muutmiseks tuleb uuesti esitada loomaaia tegevusloa taotlus.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage vabas vormis avaldus keskkonnaametile digiallkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või posti teel keskkonnaametile aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegelevad keskkonnainspektsioon ja veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Margo Tannik

Keskkonnaamet, tel: 516 0148, e-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Seotud asutused

Viimati muudetud: 25-01-2018 09:25 | Teksti koostas: keskkonnaamet