Loomaaia tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite pidada loomaaeda.

Loomaaed on koht, kus loomi alaliselt peetakse avalikuks näitamiseks seitse või enam päeva aastas. Loomaaiana käsitletakse kohta, kus peetakse esmajoones loodusliku loomastiku hulka kuuluvate liikide isendeid looduskaitseseaduse mõistes, kes on samaaegselt metsloomad asjaõigusseaduse mõistes, ning samuti võõrliikide isendeid. Pelgalt põllumajandus- või lemmikloomade näitamiseks mõeldud kohta reeglina loomaaiana ei käsitleta.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaamet.

Õiguslikud alused

Loomaaia tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa taotleja peab olema registreeritud äriregistris või muus vastavas registris.

Tegevusloa taotleja peab tegevusloa taotlemisel näitama, et:

 • loomaaed on planeeritud ja ehitatud selliselt, et oleks tagatud loomade tervis ja heaolu ning välditud loomade põgenemine;
 • loomaaia projekt vastab loomaaia planeeringule esitatavatele nõuetele;
 • loomade avalikul näitamisel loomaaias on nende tervis ja heaolu tagatud nõuetekohase pidamisega;
 • taotlejal on loomaaias töötamiseks sobiva erialase ettevalmistusega töötajad;
 • taotlejal on piisavad rahalised vahendid loomaaia ehitamiseks ja loomaaia ülesannete täitmiseks.

Tegevusloa taotleja peab enne tegevusloa taotlemist korraldama, et:

 • kinnistule, kus loomaaia rajatised reaalselt asuvad, on kehtestatud sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa;
 • ehitised ja rajatised, kus loomaaed reaalselt asub, on registreeritud ehitisregistris ning neile on väljastatud kõik vajalikud ehitusload ja kasutusload.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja vajadusel järgmised lisadokumendid:

 • loomaaia tegevuseks vajaliku maa-ala katastritunnus ja kinnistusraamatu registriosa number;
 • loomaaia tegevuseks vajaliku maa-ala taotlejale kuulumist või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
 • loomaaia loomaliikide loetelu, milles on märgitud ka loomaliigi ladinakeelne nimetus ja loomaaia jaoks kavandatav isendite hulk;
 • loomaaia administratsiooni ametikohtade loetelu koos ametijuhenditega ning loa taotlemise hetkel täitmata ametikohtade loetelu;
 • kui loomaaial puudub koosseisuline veterinaartöötaja, siis esitada loomaaeda teenindava veterinaariga sõlmitud teenuse sisseostmise leping;
 • ülevaade loomaaia ehitistest või loomaaia ehitusprojekt koos ehitiste valmidusastme kirjeldusega;
 • järgmise majandusaasta vältel täiendavalt ehituseks ja loomaaia pidamiseks vajalike vahendite kalkulatsioon koos vajalike finantsvahendite kavandatavate allikate kirjeldusega.

Taotluse saate esitada:

Riigilõiv loomaaia tegevusloa taotluse läbivaatamise eest puudub.

Riigilõivu tasumine

Loomaaia tegevusloa taotlemiseks ei pea tasuma riigilõivu.

Taotluse menetlemine

Keskkonnaamet teeb hiljemalt 5 päeva jooksul pärast taotluse menetlusse võtmist maaeluministeeriumile ja kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata oma esindaja keskkonnaministri poolt moodustatavasse nõuandvasse komisjoni. Maaeluministeerium ja soovi korral ka kohalik omavalitsus määravad oma esindaja või esindajad (kuni kolm inimest) komisjoni 5 tööpäeva jooksul kirjaliku ettepaneku saamise päevast arvates.

Komisjoni istungile, kus tegevusloa saamise taotlus läbi vaadatakse, kutsutakse tegevusloa taotleja esindaja. Kui taotleja esindaja istungile ei ilmu, taotlust läbi ei vaadata. Teistkordse mitteilmumise korral vaatab komisjon taotluse läbi ilma taotleja esindaja juuresolekuta.

Komisjon esitab arvamuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta 35 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist tegevusloa andjalt. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise kavandatavale loomaaiale otsustab keskkonnaamet pärast loomaaia tegevuslubade komisjoni arvamuse ärakuulamist 60 päeva jooksul.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega ühendust 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Teile antakse võimalus puudused kõrvaldada 30 päeva jooksul.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti või lihtkirja teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Tegevusloa tingimuste muutmiseks tuleb uuesti esitada loomaaia tegevusloa taotlus.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage vabas vormis avaldus keskkonnaametile digiallkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või posti teel keskkonnaametile aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegelevad keskkonnainspektsioon ja veterinaar- ja toiduamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Teet Koitjärv

Keskkonnaamet, tel: 612 8802, e-post: teet.koitjarv@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Seotud asutused

Viimati muudetud: 27-03-2017 16:15 | Teksti koostas: keskkonnaamet