Metsakorraldustööde tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda metsakorralduse valdkonnas ja teha järgmisi töid:

 • metsa inventeerimine;
 • metsamajandamiskavade koostamine.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaagentuur.

Õiguslikud alused

Metsakorraldust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • omama piisavalt tehnilisi vahendeid metsakorraldustööde tegemiseks;
 • tegema töid metsakorraldaja tunnistust omava metsakorraldajaga;
 • tegema töid vastavalt metsa korraldamise juhendiga sätestatud nõuetele;
 • tasuma riigilõivu.

Töötaja kutsekvalifikatsioon

Kui soovite tööle võtta välismaal kutse omandanud või välismaa (kutse)töökogemusega töötaja, peab töötaja välismaa kutsekvalifikatsiooni Eestis tunnustama. Välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon ei pruugi automaatselt vastata Eestis kehtestatud tingimustele.

Vaadake, millise kutse/kutsetegevuse tunnustamine on nõutud.

Töötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge sotsiaalkindlustusametisse.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb metsakorralduse tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, peab ta taotlema metsakorraldustööde tegevusloa Eestis sätestatud tingimustel.

Infot teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides töövahendajana tegutsemise kohta leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • taotleja juures metsakorraldustöid tegevate isikute nimekiri, kus on märgitud isiku nimi, isikukood, metsakorraldaja tunnistuse number ja väljastamise aeg, töölepingu sõlmimise või ametisse nimetamise käskkirja kuupäev;
 • metsakorraldustöödeks vajaliku infotehnoloogia tarkvara kasutusõigust tõendav dokument;
 • välitööde juhend;
 • metsamajandamiskava näidis.

Lisadokumendid saata e-posti aadressile juri.koiv@envir.ee või kaur@envir.ee.

Taotluse saate esitada:

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 320 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas EE891010220034796011 viitenumbriga 2900081693.

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 30 päeva alates taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide laekumisest.

Kui taotluses on info puudulik või vigane, võetakse teiega 10 päeva jooksul pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

Väljastatud tegevusluba saadetakse tähitud kirjaga taotleja poolt näidatud aadressile.

Majandustegevusest loobumine

Kui soovite lõpetada tegevuse metsakorralduse valdkonnas, siis saatke keskkonnaagentuurile digiallkirjastatult e-posti teel majandustegevusest loobumise teatis, märkides ära majandustegevuse lõpetamise põhjuse.

Majandustegevusest loobumise teadet saab esitada ka sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Metsakorraldustööde tegevusloa võib kehtetuks tunnistada, kui:

 • loa omaja on rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid kolme kuu jooksul 15 protsendil katastriüksustel, mille metsade inventeerimisandmed on loa omaja esitanud metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse kandmiseks;
 • loa omaja moonutab ühel katastriüksusel puistu kõrguse, rinnasdiameetri, vanuse, rinnaspindala või koosseisu andmeid nii, et see võib kaasa tuua keskkonnakahju vähemalt 6400 eurot;
 • loa omaja määrab katastriüksusel kasvava metsa tagavara suurema veaga kui 25%.

Tegevusloa väljastaja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks ka siis, kui:

 • ettevõtja ei alustanud majandustegevust või majandustegevus puudus kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • ettevõtja on oluliselt rikkunud tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõuet või tegevusloa kõrvaltingimust.

Ettevõtja, kelle tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, võib igal ajal samaks tegevuseks taotleda uut tegevusluba. Kui ettevõtja tegevusluba on eelneva aasta jooksul kehtetuks tunnistatud seetõttu, et ettevõtja on rikkunud tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvaid majandustegevuse nõudeid või tegevusloa kõrvaltingimusi, tuleb tal samaks tegevuseks esitatavale uue tegevusloa taotlusele lisada ettevõtja hoolsuskohustuse täitmise kava.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb keskkonnaagentuur.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Enn Pärt

Keskkonnaagentuur, tel: 516 0753, e-post: enn.part@envir.ee

Jüri Kõiv

Keskkonnaagentuur, tel: 509 4480; e-post: juri.koiv@envir.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 02-02-2018 15:41 | Teksti koostas: keskkonnaamet