Mingi või kähriku tehistingimustes pidamise tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite karusloomafarmis pidada minki (Mustela vison) või kährikut (Nyctereutes procyonoides).

Tegevusluba kehtib viis aastat ja selle väljastab keskkonnaamet.

Õiguslikud alused

Õigusaktid, mis on mingi- või kährikufarmi tegevusloa aluseks:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • farmi ehituskonstruktsioonid ning pidamise korraldus välistavad mingi või kähriku loodusesse sattumise omal jõul või kõrvalise abiga;
 • farmis on tagatud pidev ööpäevane valve, mis võimaldab pidada arvestust farmi territooriumil viibiva personali ja farmi külastajate üle;
 • farm asub Mandri-Eestis.

Piiriülene tegutsemine

Juhul, kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb minkide või kährikute farmis pidamise tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, kehtivad talle Eestis samad nõuded mis kohalikele ettevõtjatele.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage keskkonnaametile taotlus. Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatule tuleb esitada keskkonnaametile järgmised andmed:

 • põhikarja loomade arv, sugu, vanus ja päritolu;
 • loomade soetamise või uuendamise plaan, milles esitatakse andmed põhikarja moodustamiseks või uuendamiseks toodavate loomade arvu, soo ja päritolu kohta;
 • õnnetusjuhtumi, nt loomade põgenemise korral rakendatav tegevusplaan.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digitaalallkirjastatult e-posti aadressil: info@keskkonnaamet.ee;
 • allkirjastatult posti teel Keskkonnaameti peakontor Narva mnt 7a, 15172 Tallinn;
 • notari kaudu.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 20 eurot viitenumbriga 2900081693 rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB - EE891010220034796011
 • Swedbank - EE932200221023778606
 • Danske Bank - EE403300333416110002
 • Luminor - EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Taotlust menetletakse 40 tööpäeva arvates nõuetekohase taotluse saamise kuupäevast. Keskkonnaamet võib taotluse lahendamise tähtaega pikendada.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega e-kirja või telefoni teel ühendust ja antakse võimalus puudused kõrvaldada 30 päeva jooksul. Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatatakse. Kui Keskkonnaamet ei lahenda taotlust eelnimetatud tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul, ei loeta farmi tegevusluba selle tähtaja möödumisel ettevõtjale vaikimisi antuks.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti või posti teel. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Tegevusluba kehtib 5 aastat. Loa kehtivusaja lõpus või pärast tegevusloa kehtivuse lõppemist on võimalik uut luba taotleda.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevust laiendada, suurendades põhikarja, või muuta tegevuse asukohta, tuleb esitada uus loataotlus.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite minkide või kährikute pidamise farmis lõpetada, siis esitage Keskkonnaametile kirjalik taotlus digitaalallkirjastatult e-posti teel või allkirjastatult posti teel.

Märkige taotluses tegevuse peatamise põhjused ja tegevuse peatamise periood.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui rikute tegevusloa tingimusi või tingimusi, mille alusel tegevusluba anti, tunnistatakse tegevusluba kehtetuks.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet mingi- või kährikufarmide vastavuse osas tegevusloa tingimustele teeb keskkonnainspektsioon.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Eike Vunk

Keskkonnaamet, tel: 730 2256, 5334 5379, e-post: eike.vunk@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 25-01-2018 09:35 | Teksti koostas: keskkonnaamet