Taaskasutusorganisatsiooni tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda pakendiorganisatsioonina, mille ülesandeks on:

 • üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine;
 • üleriigilise kogumisvõrgustike loomine;
 • kogutud korduskasutuspakendi korduskasutusse ja pakendijäätmete taaskasutusse suunamine;
 • kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete taaskasutuse sealhulgas ringlussevõtmise sihtarvude täitmine vastavalt pakendiseaduse §-le 36;
 • avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaministeerium.

Õiguslikud alused

Taaskasutusorganisatsiooni tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate:

 • omama majandustegevuses osalejatega kokkuleppeid, mis kinnitavad organisatsiooni võimet üleriigiliselt täita pakendiseaduse sätestatud kohustusi. Taotlejal tuleb esitada pakendi kogujate, vedajate ja töötlejatega sõlmitud lepingute koopiad;
 • omama tegevuskava pakendseaduse sätestatud pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta;
 • taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle liige, osanik või aktsionär omada üle 25 protsendi liikmelisusega, osadega või aktsiatega määratud häältest, samuti ei tohi omada valitsevat mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus.

Piiriülene tegutsemine

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • põhikirja koopia;
 • liikmete või osanike või aktsionäride nimekiri;
 • panga kontojäägi väljavõte;
 • pakendiseaduse § 172 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuskava koopia.

Taotluse saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Riigilõivu tasumine

Pakendiorganisatsiooni tegevusloa taotlemiseks ei pea tasuma riigilõivu.

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 63 päeva.

Taotluse vaatab läbi pakendikomisjon, kes on keskkonnaministrile nõuandev organ taaskasutusorganisatsioonide akrediteerimisel. Keskkonnaminister teeb akrediteerimise otsuse 63 päeva jooksul.

Kui taotlus on puudulik, võetakse teiega e-kirjaga ühendust 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Teile antakse võimalus taotluse täiendamiseks. Täiendavate andmete esitamiseni menetlus peatub ja menetluse aeg pikeneb täiendavate andmete esitamiseks kulunud aja võrra.

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta, siis esitage vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade.

Teie esitatud tegevusloa muutmise taotluse vaatab läbi pakendikomisjon ja teeb keskkonnaministrile ettepaneku tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Tegevusloa muutmise taotluse saate esitada:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite taaskasutusorganisatsiooni tegevust lõpetada, siis esitage majandustegevusest loobumise teade sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusest täielikult loobumiseks loetakse ka seda, kui te ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • olete tegevusloa taotlemisel esitanud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • olete majandustegevusest loobunud;
 • teie suhtes kehtib asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev asjaomane majandustegevuse keeld, välja arvatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel kohaldatud majandustegevause keelu kehtimine;
 • olete rikkunud põhjavee kaitse nõudeid, millega on kaasnenud põhjavee liigvähenemine või reostumine või selle oht;
 • olete põhjustanud oma tegevusega puurkaevu või puuraugu kahjustamise või selle ohu.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutuva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegelevad keskkonnaministeerium, keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Heddy Klasen

Keskkonnaministeerium, tel: 626 2858, e-post: heddy.klasen@envir.ee

Kadri Haamer

Keskkonnaamet, tel: 680 7420, e-post: kadri.haamer@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Teksti koostas: keskkonnaministeerium