Majandustegevusteade pornograafilise sisuga ja vägivalda propageerivate teoste demonstreerimiseks

Ettevõtja, kes soovib demonstreerida pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid teoseid, peab esitama majandustegevuse registrisse majandustegevusteate.

Õiguslikud alused

Nimetatud tegevusalal tegutsemist reguleerivad:

Nõuded esitajale

Valitud alal tegutsemiseks peab vastama järgnevatele nõuetele:

 • Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid teoseid võib demonstreerida ainult spetsialiseeritud tegevuskohas.
 • Spetsialiseeritud tegevuskohas peab olema välja pandud teade „alaealistele keelatud“.
 • Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide või lasteasutuste läheduses.
 • Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta:
  1. pakkumine peab olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealisel teosega tutvuda;
  2. ei tohi teoseid nähtavale kohale välja panna.

Piiriülene tegutsemine

Juhul, kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb samal tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib püsivalt teenust osutada ka Eestis, tuleb ettevõtjal esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade.

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ettevõtjad, kes osutavad teenust Eestis ajutiselt.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon);
 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist tegevusala seadusest tulenev nimetus ning tegevusala nimetus ja kood;
 • asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • tegevuskoha aadress, sealhulgas veebilehe aadress, või tegevuskohaks oleva liiklusvahendi identifitseerimise tunnus või piiritletud territooriumil tegutsemise korral tegevuspiirkond või tegevuskoha puudumise korral vastavasisuline teave;
 • tegevuskoha kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), juhul kui need erinevad eelmises punktis nimetatud kontaktandmetest.

Majandustegevusteate saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Majandustegevuseteate esitamisel riigiportaali kaudu riigilõiv puudub.

Majandustegevuseteate esitamisel eest muul viisil tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist.

Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Majandustegevusteate andmete muutmise taotluse saate esitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandusetegevusest loobumise ja taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täieliku loobumise korral esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev:

Järelevalve

Riikliku järelevalvega nimetatud valdkonnas tegeleb kultuuriministeerium.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Kultuuriministeerium, tel: 628 2250, e-post: min@kul.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 27-09-2016 10:26 | Teksti koostas: kultuuriministeerium