Meediateenuse osutaja tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite pakkuda järgmisi meediateenuseid:

 • raadioteenus, kasutades selleks Eesti raadiosagedusplaani kuuluvat raadiosagedust;
 • vaba juurdepääsuga televisiooniteenus;
 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus;
 • satelliittelevisiooniteenus;
 • televisiooni- või raadioteenus programmi ajutiseks edastamiseks kuni üks kuu.

Tegevusluba antakse kindlaks tähtajaks ja seda ei pikendata. Kui soovite jätkata meediateenuse osutamist pärast antud tegevusloa kehtivuse lõppemist, tuleb taotleda uut tegevusluba.

Õiguslikud alused

Meediateenuste osutamist reguleerivad:

Tegevusluba on vaja taotleda televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamiseks. Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamiseks meediateenuste seaduse § 4 lõike 1 punkti 2 mõistes pole vaja tegevusluba taotleda. Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutajal on teatamiskohustus ja ta peab esitama majandustegevusteate.

Nõuded taotlejale

Tegevusloa taotluse esitamisel peab arvestama järgnevate nõuetega:

 • olete isik, kellele kohaldatakse meediateenuste seadust;
 • peate näitama taotluses esitatud andmetes oma suutlikkust täita seaduse nõudeid. Raadioteenuse või vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus vastavalt meediateenuste seaduse §-s 39 sätestatule. Taotluses tuleb näidata äriplaani ja investeerimisprogrammi abil oma võimekust täita seaduse nõudeid ja tegevusloa konkursi tingimusi;
 • raadioteenuse ja vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotlusi saab esitada ainult väljakuulutatud konkursi raames. Raadioteenuse puhul on tegevusloa olemasolul vaja taotleda ka sagedusluba;
 • raadioteenuse või vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba antakse välja taotlejale, kes tegi konkursil parima pakkumise.

Piiriülene tegutsemine

Euroopa Liidu liikmesriigi või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi tegevusloa alusel või nende riikide muul õiguslikul alusel tegutseva teleprogrammi vastuvõtmiseks ja taasedastamiseks Eestis pole vaja Eesti tegevusluba.

Teisest riigist pärit televisiooni- ja raadioteenuse vastuvõtmist ja taasedastamist Eestis ei piirata, välja arvatud meediateenuste seaduse §-s 51 sätestatud juhtudel.

Valdkonnas kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides EL-i direktiivist tulenevad ühtsed põhinõuded, kuid riigid võivad kehtestada ka üksikasjalikumaid või rangemaid nõudeid. Seega võib riikide regulatsioon olla erinev.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse, satelliittelevisiooniteenuse osutamise tegevusloa või televisiooni- või raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa saamiseks esitage tehnilise järelevalve ametile taotlus.

Taotlusele tuleb lisada:

 • investeerimisprogramm ja äriplaan;
 • juriidilisest isikust taotleja puhul taotleja isiku esindaja volitusi tõendav dokument, kui volitus ei tulene seadusest või juriidilise isiku põhikirjast;
 • taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik, kellel puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile.

Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusluba saate taotleda ainult konkursi ajal.

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse saate esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb tasuda riigilõiv rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Makse tasumisel märkige viitenumber 2900080050 ja selgitus: riigilõiv meediateenuse loaga seotud toimingu eest.

Riigilõivu määrad:

 • vaba juurdepääsuga televisiooni- või raadioteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 640 eurot;
 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 510 eurot;
 • televisiooni- ja raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 75 eurot;
 • satelliittelevisiooni tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 960 eurot.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlusi menetletakse järgmiselt:

 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise ja ajutise tegevusloa väljaandmise, väljaandmisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse otsus ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist;
 • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise ja raadioteenuse osutamise tegevusloa konkursile esitatud taotluse kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul pärast tegevusloa taotluste esitamise tähtaega;
 • satelliittelevisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse kohta tehakse otsus kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Taotluse esitajat teavitatakse tegevusloa väljaandmisest, sellest keeldumisest või taotluse läbi vaatamata jätmisest elektrooniliselt e-posti teel.

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga pärast taotluse esitamist e-kirja teel ühendust ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks taotluses.

Tegevusluba kehtib tegevusloa väljaandmise käskkirjas märgitud ajal.

Maksimaalsed tegevusloa kehtivuse perioodid:

 • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamine – 10 aastat;
 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse või raadioteenuse osutamine – 5 aastat;
 • satelliittelevisiooniteenuse osutamine – 5 aastat;
 • televisiooni- või raadioteenuse ajutine osutamine – 1 kuu (eesmärgiga kajastada konkreetset sündmust).

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite muuta tegevusloa tingimusi, tuleb esitada taotlus, lähtudes majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses §-des 32 ja 33 sätestatud tegevusloa muutmise alustest.

Ajutine majandustegevusest loobumine ja majandustegevuse lõpetamine

Tegevusloa omaniku taotluse alusel võib tehnilise järelevalve amet peatada tegevusloa ajutiselt kuni üheks kuuks, kui programmi tehnilisel edastamisel on ilmnenud olulisi takistavaid asjaolusid.

Kui soovite lõpetada tegevuse meediateenuste valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu) või otse tehnilise järelevalve ametile (e-post: info@tja.ee).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks:

 • kui tegevusloa taotlemisel on esitatud tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • majandustegevusest loobumise korral;
 • ettevõtja suhtes samal tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu korral;
 • kui tegevusloa omanik ei ole edastanud tegevusloa tingimustele ja kõrvatingimustele vastavat programmi enam kui ühe kuu jooksul.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb tehnilise järelevalve amet.

Kontaktid

Sisuline lisainfo

Tais Vakrõõm

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2084, e-post: tais.vakroom@tja.ee

Peeter Sookruus

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2082, e-post: peeter.sookruus@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Anne Raadla

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6344, e-post: anne.raadla@mkm.ee

Viimati muudetud: 05-02-2018 14:50 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet