Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutaja majandustegevusteade

Kui soovite tegutseda tellitava audiovisuaalmeedia teenuse (TAV-teenuse) osutajana, peate esitama enne tegevuse alustamist majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

Tellitavat audiovisuaalmeedia teenust kasutatakse saadete vaatamiseks programmikataloogi alusel teenuse kasutaja valitud ajal, valikul ja taotlusel.

TAV-teenuse tunnusteks on:

 • audiovisuaalsus, st tegemist on audiovisuaalse meediateenusega, milles on liikuvad pildid koos heliga või helita;
 • suunatud üldsusele, st teenus on mõeldud elanikkonna olulisele osale ja teenusel võib olla neile selge mõju;
 • teenusel on teavituslik, meelelahutuslik ja/või avalikkust hariv sisu;
 • teenusel on majanduslik iseloom, ta on majandustegevuse üks vorme ja ta konkureerib televisiooniteenusega;
 • teenus on televisioonilaadne;
 • teenuse osutajal on toimetusvastutus kui reaalne kontroll programmikataloogi sisu valiku, ülesehituse ja paigutuse üle.

TAV-teenuste hulka ei kuulu osalt audiovisuaalset sisu pakkuvad teenused, mille peamine otstarve ei ole audiovisuaalses vormis saadete pakkumine ja kus audiovisuaalne sisu on teenuses juhuslik, pole püsiv ega kanna teenuse peamist otstarvet ning need tegevused on eelkõige mittemajanduslikud ega konkureeri televisiooniteenusega. TAV-teenuste hulka ei loeta näiteks veebilehti, kus audiovisuaalsed elemendid on pakutud valdavalt täiendusena veebilehe muus vormis sisule ega moodusta veebilehe omaette alamteenust, kus videolõike pakutakse kataloogi alusel.

Õiguslikud alused

Meediateenuste osutamist reguleerivad:

Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamiseks pole vaja taotleda tegevusluba. Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutajal on teatamiskohustus.

Nõuded esitajale

Majandustegevusteate esitaja peab arvestama järgnevate nõuetega:

 • olema isik, kes vastab meediateenuste seaduses kirjeldatud nõuetele;
 • osutataval teenusel on meediateenuste seadusega kehtestatud põhitunnused;
 • teenus on kooskõlas meediateenuste seaduses audiovisuaalmeedia teenustele kehtestatud üldnõuetega ja tellitavale audiovisuaalmeedia teenusele kehtestatud nõuetega.

Piiriülene tegutsemine

Euroopa Liidu liikmesriigi tegevusloa, registreeringu või nende riikide poolt muul õiguslikul alusel osutatava TAV-teenuse vastuvõtmiseks ja taasedastamiseks Eestis pole vaja Eesti tegevusluba või registreeringut ega pea esitama majandustegevusteadet.

Teisest riigist TAV-teenuse vastuvõtmist ja taasedastamist Eestis ei piirata, välja arvatud meediateenuste seaduses § 52 sätestatud alustel.

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamisega tegelev ettevõtja peab arvestama, et selles valdkonnas kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides kehtivad ühtsed põhinõuded, kuid riigid võivad kehtestada ka üksikasjalikumaid või rangemaid nõudeid. Seega võib riikide regulatsioon olla erinev.

Teate esitamine ja täitmine

Majandustegevusteates tuleb esitada järgmised andmed:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • välisriigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb tema postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 • teatele alla kirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus).

Üldandmetele tuleb lisada:

 • teenuse osutaja veebilehe aadress;
 • TAV-teenuse nimi ja liik ning teenust iseloomustav teave;
 • pakutava teenuse kättesaadavuse vormid ja levipiirkonnad;
 • programmikataloogi vastutatava toimetaja nimi ja tema kontaktandmed;
 • viide Tehnilise Järelevalve Ametile kui riikliku järelevalve teostajale.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).
 • notari kaudu.

Esitatud majandustegevusteate menetlemine

Kui olete esitanud registripidajale puudulikku infot, teavitatakse teid sellest viivituseta e-posti teel ja palutakse vajalik täiendav info lisada.

Esitatud majandustegevusteade on majandustegevuse registris kohe nähtav, kui esitate selle elektroonselt. Registripidaja kannab teadetes sisalduvad andmed registrisse hiljemalt teate esitamisele järgneval tööpäeval.

Majandustegevusteade kehtib tähtajatult.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Majandustegevuse üldandmete muutumise korral teatab ettevõtja sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul registripidajale, märkides teates muutunud andmed (majandustegevuse üldandmete muutumise teade). Ettevõtja saab majandustegevuse registris ka ise muuta nii üldandmeid kui ka teavitada majandustegevuse muutumisest:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • esitades digiallkirjastatud taotluse e-posti aadressil: register@mkm.ee;
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Majandustegevusest ajutine loobumine ja majandustegevuse lõpetamine

Majandustegevusest loobumisel esitage registripidajale majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutise loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Teate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • esitades digiallkirjastatud taotluse e-posti aadressil: register@mkm.ee;
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb tehnilise järelevalve amet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Tais Vakrõõm

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2084, e-post: tais.vakroom@tja.ee

Peeter Sookruus,

Tehnilise järelevalve amet, tel: 667 2082, e-post: mailto:peeter.sookruus@tja.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Anne Raadla

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, tel: 625 6344, e-post: anne.raadla@mkm.ee

Viimati muudetud: 05-02-2018 14:48 | Teksti koostas: tehnilise järelevalve amet