Mälestistega ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tööde tegevusluba

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite teostada mälestistega ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud järgmiseid töid või tegevusi:

 • uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring;
 • uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine;
 • muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
 • mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine;
 • mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
 • mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
 • veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine.

Tegevusloa väljastab muinsuskaitseamet. Luba kehtib tähtajatult.

Õiguslikud alused

Mälestistega ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tööde tegevust reguleerivad:

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • ettevõtja töid juhtival vastutaval spetsialistil on vastavalt töö liigile ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, restaureerimis- või tehnikaalane kõrgharidus;
 • ettevõtja töid juhtiv vastutav spetsialist on asjaomasel tegevusalal vähemalt neli viimast aastat pidevalt tegutsenud või läbinud soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse.

Muinsuskaitseamet võib otsustada, et konserveerimiseks või restaureerimiseks taotletava tegevusloa saamine ei eelda eespool nimetatud kõrgharidust.

Töid juhtival vastutaval spetsialistil on nõutav tegevusluba või töö liigile vastav asjaomane kutse.

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui ettevõtja on registreeritud ja tegutseb kulthttps://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_etuuripärandi uurimise, projekteerimise, konserveerimise või restaureerimise alal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib tegutseda ka Eestis, tuleb taotleda tegevusluba või esitada taotlus lepinguriigi tegevusloa aktsepteerimiseks.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitab ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus ja töid juhtiv vastutav spetsialist taotluse.

Taotlusele tuleb lisada:

 • töid juhtiva vastutava spetsialisti poolt nelja viimase aasta jooksul tehtud tööde loetelu või tunnistus soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse läbimise kohta;
 • ettevõtja kinnitus tööde juhtimise lepingu sõlmimise kohta vastutava spetsialistiga.

Kui tegevusloa taotlejaks on veealusele mälestisele sukeldumise vastutav spetsialist, lisatakse taotlusele:

 • taotleja kinnitus, et tal on rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsents;
 • taotleja kinnitus, et ta on läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda mälestisele seda kahjustamata.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • posti teel muinsuskaitseametile aadressil Uus 18, 10111 Tallinn.

NB! Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 50 eurot rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pangas EE891010220034796011 viitenumbriga 2900082359.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlust menetletakse 30 päeva jooksul.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest elektrooniliselt e-posti teel. Tegevusloa väljastab muinsuskaitseamet elektrooniliselt.

Tegevusluba kantakse muinsuskaitseameti tegevuslubade registrisse. Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Kui taotluses esinevad puudused, siis määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlemise tähtaeg peatub ning menetlemise tähtaeg jätkub alates puuduste kõrvaldamisest. Puuduste kõrvaldamata jätmise korral jääb taotlus läbi vaatamata.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite täiendavaid tegevusalasid, siis esitage loa muutmise teade.

Kui soovite muuta vastutavat spetsialisti, siis esitage loa muutmise teade. Teatele tuleb lisada ettevõtja kinnitus tööde juhtimise lepingu sõlmimise kohta vastutava spetsialistiga.

NB! Loa muutmise, sh vastutava spetsialisti muutmise korral ei pea riigilõivu tasuma.

Taotluse saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • posti teel muinsuskaitseametile aadressil Uus 18, 10111 Tallinn.

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada või lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage taotlus:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • posti teel muinsuskaitseametile aadressil Uus 18, 10111 Tallinn.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobute majandustegevusest;
 • teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

 • te ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest; rikute oluliselt tegevusloa tingimusi;
 • avalikule korrale tekib oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • muutuvad tegevusloa kõrvaltingimused.

Järelevalve

Riiklikku järelevalvet teeb muinsuskaitseamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Ilme Mäesalu

Muinsuskaitseamet, tel: 640 3022, e-post: ilme.maesalu@muinsuskaitseamet.ee

Karin Merilo

Muinsuskaitseamet, tel: 640 3043, e-post: karin.merilo@muinsuskaitseamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 26-01-2018 14:39 | Teksti koostas: muinsuskaitseamet