Kultiveerimismaterjali mikropaljundamise tegevusluba

Õiguslikud alused

Mikropaljunduse meetodil kultiveerimismaterjali tootmist reguleerivad:

Nõuded esitajale

Kultiveerimismaterjali mikropaljundamise tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 • kvaliteedinõuetele vastava kultiveerimismaterjali tootmiseks peab laboratoorium olema varustatud mikropaljunduse tehnoloogiaks vajalike seadmetega;
 • laboratooriumi töötajad peavad olema kompetentsed tootma kultiveerimismaterjali mikropaljunduse meetodil;
 • laboratoorium peab välja töötama, dokumenteerima ja rakendama meetodid ning protseduurid ulatuses, mis on toodangu kvaliteedi tagamiseks vajalik;
 • laboratoorium peab omama enesekontrolli süsteemi;
 • laboratooriumil peab olema kehtestatud kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatava algmaterjali päritolu dokumenteeritud tõestamise kord;
 • laboratoorium peab pidama mikropaljundamise meetodil toodetud kultiveerimismaterjali kohta täpset arvestust ning tagama, et ühest baasisendist (ortetist) võib mikropaljunduse meetodil metsa uuendamise eesmärgil Eestis turustamiseks toota maksimaalselt üks miljon isendit (rametit).

Piiriülene tegutsemine

Kultiveerimismaterjali tarnimist reguleerib Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta. Nimetatud direktiivi artikkel 6 näeb ette, et liikmesriigid registreerivad ametlikult kultiveerimismaterjali tarnijad. Liikmesriigid on määranud oma territooriumil asuvad vastutavad ametiasutused, kelledelt saab täpsustatud infot liikmesriigis eelpoolnimetatud direktiivi nõuete rakendamise kohta.

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

 • kultiveerimismaterjali mikropaljundamiseks kasutatavate seadmete loetelu;
 • mikropaljunduslaboratooriumi töötajate kompetentsuse kinnitus;
 • kultiveerimismaterjali mikropaljundamise tehnoloogia kirjeldus;
 • mikropaljundamislaboratooriumi enesekontrollisüsteem;
 • mikropaljundamislaboratooriumis kasutatava algmaterjali päritolu tõestamise kord.

Taotluse saate esitada:

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotlemiseks tasuge riigilõiv 20 eurot viitenumbriga 2900081693 rahandusministeeriumi pangakontole:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

Taotluse menetlemine

Saadetud taotlust menetletakse 30 päeva. Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse teiega 7 päeva jooksul pärast taotluse esitamist kirja teel ühendust ning palutakse puudused kõrvaldada. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse tegevusluba 30 päeva jooksul.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusluba muuta (näiteks lisada mikropaljundatavate puuliikide loetellu uut liiki), siis esitage vähemalt 30 päeva ennekavandatavat muutmist majandustegevuse muutmise kavatsuse teade, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab keskkonnaamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Kui soovite tegevuse asukohta muuta, peate keskkonnaametit 5 tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist informeerima.

Andmete muutmise taotlus esitage:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Kui soovite peatada majandustegevuse teatud tähtajani, siis teatage majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev majandustegevusest ajutiselt loobumise teatel, mille saate esitada, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu) või kirjaga keskkonnametile.

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, siis esitage majandustegevusest loobumise teade sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu) või kirjaga keskkonnametile.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks järgmistel alustel:

 • ettevõtja poolt tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmete esitamine, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • ettevõtja majandustegevusest loobumine;
 • ettevõtja suhtes asjaomasel tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tuleneva asjaomase majandustegevuse keelu, välja arvatud seaduse alusel kohaldatud majandustegevuse keelu kehtimine.

Tegevusluba võidakse tunnistada kehtetuks järgmistel alustel:

 • majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul, üldhuviteenuse osutamise korral majandustegevuse mittealustamine 12 kuu jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine 12 kuu jooksul või mittealustamine tegevusloa kõrvaltingimusega ettenähtud tähtaja jooksul;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
 • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks oleva äramuutva tingimuse tekkimine.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega kultiveerimismaterjali valdkonnas tegeleb keskkonnaamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Eda Tetlov

Keskkonnaamet, tel: 7339 377, e-post: eda.tetlov@keskkonnaamet.ee

Majandustegevuse registri info

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post:register@mkm.ee

Viimati muudetud: 21-02-2018 13:08 | Teksti koostas: keskkonnaamet