Kultiveerimismaterjali tarnija majandustegevusteade

Kui soovite alustada tegevust kultiveerimismaterjali valdkonnas tarnijana, peate esitama majandustegevuse registrile (MTR) majandustegevusteate enne majandustegevuse alustamist.

Majandustegevusteadet ei pea esitama, kui toodate või tarnite kultiveerimismaterjali oma tarbeks.

Kultiveerimismaterjali tarnimisena käsitletakse kultiveerimismaterjali tootmist, ladustamist, pakendamist, ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist või turustamist

Õiguslikud alused

Kultiveerimismaterjali tarnimist reguleerivad:

Nõuded esitajale

Kultiveerimismaterjali tootjal peab olema puuliigi kasvatamiseks kohane tehnoloogia, turustajal, pakendajal ja ladustajal selleks sobivad tingimused.

Piiriülene tegutsemine

Kultiveerimismaterjali tarnimist reguleerib Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 1999/105/EÜmetsapaljundusmaterjali turustamise kohta. Nimetatud direktiivi artikkel 6 näeb ette, et liikmesriigid registreerivad ametlikult kultiveerimismaterjali tarnijad. Liikmesriigid on määranud oma territooriumil asuvad vastutavad ametiasutused, kelledelt saab täpsustatud infot liikmesriigis eelpoolnimetatud direktiivi nõuete rakendamise kohta.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 2. ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);  
 3. teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;  
 4. tegevusala nimetus ning EMTAK kood;
 5. asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;  
 6. majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 7. teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 8. selle taime, taimse saaduse või muu objekti nimetus, mille tootmise, ladustamise, pakendamise, ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise või turustamisega isik tegeleb;
 9. tootmis-, ladustamis-, pakendamis-, turustamis- ja ühendusevälisest riigist Eestisse ja Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise tingimuste kirjeldus.

Majandustegevusteate saate esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee;
 • posti teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122;
 • notari kaudu.

Ettevõtjana peate oma majandustegevusteadet kinnitama 1 kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga.

Riigilõivu tasumine

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui elektrooniliselt tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda enne teate esitamist. Riigilõivu saate tasuda rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900073083:

 • SEB – EE891010220034796011
 • Swedbank – EE932200221023778606
 • Danske Bank – EE403300333416110002
 • Luminor Bank – EE701700017001577198

NB! Riigilõivu ei pea tasuma majandustegevusteate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise teate esitamise eest.

Ettevõtjana peate oma majandustegevusteadet kinnitama 1 kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga.

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel. Kindlasti veenduge, et teie kontaktandmed oleksid õiged.

Teate saate esitada:

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täielikul loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Teate saate esitada:

Järelevalve

Riikliku järelevalvega kultiveerimismaterjali valdkonnas tegeleb keskkonnaamet.

Kontaktinfo

Sisuline lisainfo

Eda Tetlov

Keskkonnaamet, tel: 7339 377, e-post: eda.tetlov@keskkonnaamet.ee

Registri üldinfo ja tehnilised küsimused

Majandustegevuse register, tel: 668 7080, e-post: register@mkm.ee

Viimati muudetud: 21-02-2018 13:01 | Teksti koostas: keskkonnaamet